2011-09-27 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION HACIENDA,DINAMIZACION ECONOMICA Y EMPLEO

Data:
27-09-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
E3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprobació de l'acta de les sessions anteriors, de 26 de juliol de 2011, d'Hisenda, Dinamització Económica i Ocupació i la d'Hisenda constituïda em Comissió Especial de Comptes.
0002 - Proposa aprovar definitivament el Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: E 00401 2011 000018 00 - Aprovat
0003 - Dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, Gastos i Ingressos, corresponents a l'exercici 2010.
Expediente: E 00407 2010 000005 00 - Quedar assabentat
0004 - Proposa la aprovació de la sexta relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2011
Expediente: E 05501 2011 000057 00 - Aprovat
0005 - Proposa aprovar el projecte de la tercera modificació del pressupost de crèdits extraordinàris i suplements de crèdit de l'exercici 2011.
Expediente: E 05501 2011 000058 00 - Aprovat
0006 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per realització d'actuacions singulars de regulació del tràfic per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500005 00 - Aprovat
0007 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500006 00 - Aprovat
0008 - Proposa aprovar provisionalment la modificación de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500007 00 - Aprovat
0009 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementiris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500008 00 - Aprovat
0010 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500009 00 - Aprovat
0011 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500010 00 - Aprovat
0012 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pel depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500011 00 - Aprovat
0013 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici d'estadistica municipal, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500012 00 - Aprovat
0014 - "Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per les ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música ""José Iturbi"", per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500013 00 - Aprovat
0015 - Proposa aprovar provisionalment la modificació d'Ordenança reguladora de la taxa per servicis motivats per espectacles pirotècnics, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500014 00 - Aprovat
0016 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de celebració de bodes civils, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500015 00 - Aprovat
0017 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500016 00 - Aprovat
0018 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de mercats, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500017 00 - Aprovat
0019 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col.lectors i estacions de bombament, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500018 00 - Aprovat
0020 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenanza reguladora de les taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500019 00 - Aprovat
0021 - Proposa aprovar la supressió de l'Ordenança reguladora de les taxes del servici municipal d'ajuda a domicili.
Expediente: E H4969 2011 500021 00 - Aprovat
0022 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de les taxes per utilitzación privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres intal.lacions anàlogues per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500023 00 - Aprovat
0023 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500024 00 - Aprovat
0024 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenanza reguladora de les taxes per instal.lació de quioscs en la via pública per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500025 00 - Aprovat
0025 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València, per a l'exsercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500026 00 - Aprovat
0026 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per entrades de vehícles a través de les voreres i reserves de vía pública per a aparcament, exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500027 00 - Aprovat
0027 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de taxes per obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública, per a l'exercici 2012..
Expediente: E H4969 2011 500028 00 - Aprovat
0028 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500029 00 - Aprovat
0029 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal.lacions i edificis municipals, per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500030 00 - Aprovat
0030 - Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per instal.lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local per a l'exercici 2012.
Expediente: E H4969 2011 500031 00 - Aprovat
0031 - Es dóna compte de l'informe emés pel Cap de Servici de Gestió Tributària de l' I.A.E., referent a la moció presentada per En Joan Ribó Canut, del Grup Municipal Compromís, sobre exenció provisional dels impostos i taxes municipals a les persones pertanyents a unitats familiars on la meitat dels seus membres estiguen en situació d'atur.
Quedar assabentat
0032 - Annex: Expedientes dels quals es dóna compte a la Comissó segons relacions adjuntes.
Quedar assabentat