2011-09-26 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION URBANISMO, CALIDAD URBANA Y VIVIENDA

Data:
26-09-2011
Hora:
10:00
Òrgan:
U3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARÍA.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió anterior de data 25 de juliol de 2011.
Aprovat
0002 - DIRECCIÓ GENERAL DE PLANEJAMENT.-
SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del P.P. Sector PRR-3 Orriols.
Expediente: E 03001 2010 000089 00 - Aprovat
0003 - Proposa iniciar el procés de participació pública i sotmetre a informació pública el Pla Especial de Protecció de l'Entorn del BIC Església i Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E 03001 2011 000086 00 - Aprovat
0004 - "SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa aprovar definitivament el document de ""Modificació del PEPRI del Barri del Mercat per a deixar sense efecte la Unitat d'Execució número 15, en l'àmbit de la Plaça de la Mercé""
Expediente: E 03502 2011 000049 00 - Aprovat
0005 - SERVICI GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Bossería, contra l'acord plenari de 25 de març de 2011 en el qual es fixava el valor de repercussió del sòl en el PAI de la UE 12 del PEPRI de Velluters.
Expediente: E 03502 2007 000215 00 - Aprovat
0006 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre PRI per a rehabilitar l'Espai Etnològic d'Interès Local de Campanar.
Expediente: E 05631 2011 000005 00 - Rebutjat
0007 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sarrià i Morell, sobre encàrrec AUMSA redacció PAI per a VPP i rehabilitació Alqueria Ponsa en el barri de Nou Moles.
Expediente: E 05631 2011 000006 00 - Rebutjat
0008 - - MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre carril bici.
Expediente: E 05631 2011 000007 00 - Rebutjat
0009 - "- MOCIONS DELS SRS. REGIDORS.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre col.legi públic ""Arquitecte Santiago Calatrava"".
Expediente: E 05631 2011 000008 00 - Rebutjat
0010 - PREGUNTES.- - Sr. Ribó Canut, sobre obres d'obertura de la avinguda de Burjassot amb l'avinguda de Portugal. (O-05631-2011-1).
Contestada
0011 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre PAI Riu Bidasoa. (O-05631-2011-2).
Contestada
0012 - PREGUNTES.- - Sr. Sanchis i Labiós, sobre Alqueria carrer Beat Gaspar Bono. (O-05631-2011-3).
Contestada