2011-07-25 - València

Tornar

Comisió de ple:
COMISION MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Data:
25-07-2011
Hora:
12:00
Òrgan:
M3
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 11 de juliol de 2011.
Aprovat
0001 - JUNTA MUNICIPAL DE DISTRICTE DE RUSSAFA
0002 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Ador, nº14, segóns l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000811 00 - Aprovat
0003 - Dictamen sobre l'expedient d'autorització de taules i cadires en c/ Pinedo al Mar, nº17, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, caidres i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000163 00 - Aprovat
0004 - Dictamen sobre l'expedient de autorització de taules i cadires en c/ Embarcadero, nº4, segons l'article 11 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal per mitjà de taules, cadires i altres elements auxiliars.
Expediente: E 02303 2011 000285 00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC
0005 - "Proposta de modificació dels Estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana ""Observatori Valencià del Canvi Climàtic"".
Expediente: E 08001 2011 000008 00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS
0006 - Donar compte dels expedients incoats en matèria de construcció i instal·lació de quarts de fem en edificis i activitats, corresponent al segon trimestre de l'any 2011.
Aprovat