Universitat Popular

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

2014085-SU-2015

Objecte : SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA PER ALS CENTRES DE LA UNIVERSITAT POPULAR DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Núm. expedient: 2014085-SU-2015
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació:

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 03/05/2015
Fi termini proposicions: 03/20/2015 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Universidad Popular
Carrer Amadeo de Savoia, 11-Planta Baixa Pati B.
46010 Valencia
Tel: 96 208 27 09
Fax: 96 352 81 75
Correo electrónico: universidadpopular@valencia.es