Palau de Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

001-SER-2017

Objecte : CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I UBICACIÓ D'EQUIPS EN AUDITORIS I SALES DEL PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA LOT 1: EQUIPS AUDIOVISUALS; LOT 2: EQUIPS INFORMÀTICS PER A MILLORAR LA WIFI
Núm. expedient: 001-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 54.300 € + IVA per al LOT 1 i 21.600 € + IVA per al LOT 2

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/08/2017
Fi termini proposicions: 11/23/2017 05:45 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 12/05/2017
Data publicació perfil del contractant: 11/08/2017
Adjudicatari: Lote 1 Suministro e instalación equipos audiovisuales: RUYBESA; Lote 2: Suministro e instalación equipos wifi: NUNSYS
Import adjudicació: Lot 1: subministrament i instal·lació equips audiovisuals: 44.756,09 €+IVA; Lote 2: Subministrament i instal·lació d'equips wifi: 17.053,68 €+IVA

Anunci d'adjudicació:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:

PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA
Avda. Cortes Valencianas, 60
46015 VALÈNCIA
Tfno: 963179400
Fax: 963179401
Correu electrònic: comunicacion@palcongres-vlc.com