Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

213-AESP-2017

Objecte : CONTRACTE DEL SERVICI DE BAR-CAFETERÍA EN L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Núm. expedient: 213-AESP-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: Alça sobre un cànon fix anual per import mínim de 24.000,00.-EUR (IVA inclòs) i sobre un cànon variable trimestral per un percentatge mínim del 5% de les recaptacions (IVA exclòs).

Dates

Enviament al butlletí: 02/01/2018
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 02/16/2018
Fi termini proposicions: 03/05/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 04/17/2018 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3: 04/24/2018 09:00 AM

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 05/18/2018
Data fi de termini: 06/08/2018
Oferta més avantatjosa: AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTIÓN,S.L. (C.I.F.: B-98511835)

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 06/20/2018
Data publicació perfil del contractant: 06/20/2018
Adjudicatari: AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTIÓN,S.L. (C.I.F.: B-98511835)
Import adjudicació: Cànon Fix (Anual): 27.588,00.-€ (IVA inclòs).Cànon Variable (Trimestral): 5,10 % de l'import (IVA exclòs) de les recaptacions que s'obtinguen de la cafeteria i de les barres.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 07/11/2018
Adjudicatari: AQUA I MAS, SERVICIOS Y GESTIÓN,S.L. (C.I.F.: B-98511835)
Import adjudicació: Canon Fijo (Anual): 27.588,00.-€ (IVA incluido).Canon Variable (Trimestral): 5,10% del importe (IVA excluido) de las recaudaciones que se obtengan de la cafetería y de las barras.

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa O.A.M. "Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia". Paseo de la Alameda, nº: 30- 46023 (Valencia).

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es