Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

463-SU-2015

Objecte : CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL VESTUARI DE GALA I MITJA GALA PER A LES PROFESSORES I PROFESSORS DE L´ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Núm. expedient: 463-SU-2015
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: CENT QUINZE MIL EUROS (115.000,00.-€) IVA INCLÒS.

Dates

Enviament al butlletí: 04/12/2016
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 04/29/2016
Fi termini proposicions: 05/16/2016 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 05/31/2016 10:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 06/13/2016
Data publicació perfil del contractant: 06/14/2016
Adjudicatari: EL CORTES INGLES, S.A.l
Import adjudicació: CENT DEU MIL CINC-CENTS EUROS (110.500,00.-€)

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 06/20/2016
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS, S.A. CIF: A-28017895
Import adjudicació: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS (110.500,00.-€)

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: OFICINA ADMINISTRATIVA DEL O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA (PASEO DE LA ALAMEDA, 30-46023-VALENCIA).

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es