Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

047-SER-2017

Objecte : CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVICIS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA I DE MAQUINISTA EN l'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA".
Núm. expedient: 047-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: IMPORT MÀXIM ANUAL DE TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS, IVA INCLÒS

Dates

Enviament al butlletí: 01/11/2018
Diari/Butlletí: B.O.P., Perfil de Contractant
Data de publicació: 01/23/2018
Fi termini proposicions: 02/07/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 03/05/2018 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 04/10/2018
Data fi de termini: 04/24/2018
Oferta més avantatjosa: VÍA CULTURAL AMBEL, S.L.. (C.I.F.: B-97579080).

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 05/04/2018
Data publicació perfil del contractant: 05/04/2018
Adjudicatari: VÍA CULTURAL AMBEL, S.L. (B-97579080).
Import adjudicació: FINS L´IMPORT MÀXIM ANUAL DE TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS, IVA INCLÒS.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 05/25/2018
Adjudicatari: VÍA CULTURAL AMBEL, S.L. (B-97579080).
Import adjudicació: HASTA EL IMPORTE MÁXIMO ANUAL DE TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS, IVA INCLUIDO.

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia (Paseo de la Alameda, Nº 30, 46023-Valencia)

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es