Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

442-SU-2016

Objecte : CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL FUNGIBLE PER A L´ORQUESTRA DE VALÈNCIA PEL TERMINI D´UN ANY (2017-18).
Núm. expedient: 442-SU-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00€) IVA inclòs.

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 03/31/2017
Fi termini proposicions: 04/10/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 05/15/2017
Data fi de termini: 05/29/2017
Oferta més avantatjosa: CLEMENTE PIANOS, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 06/09/2017
Data publicació perfil del contractant: 06/13/2017
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS,S.L.
Import adjudicació: FINS A L'IMPORT MÀXIM ANUAL DE QUARANTA-CINC MIL EUROS, IVA INCLÒS.

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 07/03/2017
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS,S.L.
Import adjudicació: HASTA EL IMPORTE MÁXIMO ANUAL DE CUARENTA Y CINCO MIL EUROS, IVA INCLUIDO

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa OAM "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA" Passeig de l´Albereda, 30-46023-Valencia.

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es