Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

422-SU-2015

Objecte : CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE DIVERS MATERIAL FUNGIBLE PER A L´ORQUESTRA DE VALÈNCIA DURANT L´ANY 2016
Núm. expedient: 422-SU-2015
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00€) IVA inclòs

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 12/14/2015
Fi termini proposicions: 12/28/2015 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 02/05/2016
Data fi de termini: 02/17/2016
Oferta més avantatjosa: CLEMENTE PIANOS, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 03/10/2016
Data publicació perfil del contractant: 03/10/2016
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS, S.L.
Import adjudicació: Màxim: QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000,00€) IVA inclòs

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 03/22/2016
Adjudicatari: CLEMENTE PIANOS, S.L
Import adjudicació: Máximo: CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00€) IVA incluido

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa OAM "PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA", Passeig de l´Albereda 30, 46023-València

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es