Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

419-SER-2017

Objecte : CONTRACTACIÓ DELS SERVICIS TÈCNICS D'IL·LUMINACIÓ I SO EN L'O.A.M. PALAU DE LA MÚSICA, CONGRESSOS I ORQUESTRA DE VALÈNCIA.
Núm. expedient: 419-SER-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Màxim anual: TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS (36.300€), IVA INCLÒS.

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 12/15/2017
Fi termini proposicions: 01/02/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 02/20/2018
Data fi de termini: 03/06/2018
Oferta més avantatjosa: ACUSTIC CROM, S.L.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 03/21/2018
Data publicació perfil del contractant: 03/21/2018
Adjudicatari: ACUSTIC CROM, S.L. (C.I.F.: B-46440111)
Import adjudicació: FINS A L'IMPORT MÀXIM DE TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS (IVA INCLÒS).

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 04/16/2018
Adjudicatari: ACUSTIC CROM, S.L. (C.I.F.: B-46440111)
Import adjudicació: HASTA EL IMPORTE MÁXIMO DE TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS EUROS (IVA INCLUIDO).

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina Administrativa O.A.M. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es