Palau de la música i Congressos

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

385-PRIV-2017

Objecte : Contracte del servici d'assegurança dels instruments musicals de l'Orquestra de València mentres que es troben en les instal·lacions del Palau de la Música durant els anys 2018 i 2019.
Núm. expedient: 385-PRIV-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Máximo anual: VINT MIL EUROS (20.000,00.-EUR) , IVA exempt.

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 11/16/2017
Fi termini proposicions: 11/27/2017 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 01/10/2018
Data fi de termini: 01/25/2018
Oferta més avantatjosa: MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 02/09/2018
Data publicació perfil del contractant: 02/09/2018
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (C.I.F: A-28141935).
Import adjudicació: MÀXIM ANUAL: TRETZE MIL CINC-CENTS EUROS (IVA EXEMPT) .

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 02/28/2018
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (C.I.F.: A-28141935).
Import adjudicació: MÁXIMO ANUAL: TRECE MIL QUINIENTOS EUROS (13.500,00.-€), IVA EXENTO.

Anunci d'formalització:

Plecs

Arreplegar plecs en: Oficina administrativa O.A.M. Palau de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia

Plecs administratius :

Plecs tècnics :


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Oficina Administrativa - Palau de la Música i Congressos
Tel: 96 337 50 20
Correu electrònic: palaudelamusica@valencia.es