Junta Central Fallera

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

068-SER-2016

Objecte : Contractació del servici d'edició i impressió de pergamins fallers, exercici 2017 i 2018
Núm. expedient: 068-SER-2016
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Fins un màxim de 63.237,02.-€ Iva Inclòs

Dates

Diari/Butlletí:
Data de publicació:
Fi termini proposicions:

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2:
  Apertura pública sobre nº 3:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 09/28/2016
Data publicació perfil del contractant: 10/13/2016
Adjudicatari: Gráficas C.M., S.L.
Import adjudicació: Percentatge del 28% de baixa sobre tots i cada un dels preus unitaris

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 10/17/2016
Adjudicatari: Gráficas C.M., S.L.
Import adjudicació: Porcentaje del 28% de baja sobre todos y cada uno de los precios unitarios

Anunci d'formalització:


Per a més informació ha de dirigir-se a:
Junta Central Fallera
Tel: 96 352 17 30
Correu electrònic : jcfallera@valencia.es