Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Logo Organisme autònom Fundació esportiva municipal
Secretaría Delegada - Fundación Deportiva Municipal
Paseo de la Pechina, 42
46008 Valencia
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correo electrónico: odeportes@valencia.es

Expedient de Contractació

041-O-2017

Objecte : Obres de construcción de paviment d´herba artificial al camp d´hoquei de Tarongers
Núm. expedient: 041-O-2017
Procediment: Negociat
Pressupost base de licitació: Cent huitanta un mil huit-cents dihuit euros amb dihuit céntims (IVA exclòs) 181.818,18 € (IVA exclòs)

Dates

Diari/Butlletí: Perfil de Contractant
Data de publicació: 06/15/2017
Fi termini proposicions: 06/22/2017 12:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 06/28/2017 09:15 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 07/17/2017
Data fi de termini: 07/24/2017
Oferta més avantatjosa: MONDO IBERICA, S.A.

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 07/26/2017
Data publicació perfil del contractant: 07/31/2017
Adjudicatari: MONDO IBÉRICA, S.A.
Import adjudicació: 173.636,36 €, més 36.463,64 € (21% IVA) i total 210.100,00 €

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 07/27/2017
Adjudicatari: MONDO IBÉRICA, S.A.
Import adjudicació: 173.636,36 €, más 36.463,64 € (21% IVA), y total 210.100,00 €

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Secretaria Delegada - Fundació Esportiva Municipal
Passeig de la Petxina, 42
46008 València
Tel: 96 352 54 78 Ext. 2950
Fax: 96 322 64 71
Correu electrònic : odeportes@valencia.es