Consell Agrari Municipal

Escudo de Ayuntamiento de Valencia

Expedient de Contractació

286-SER-2017

Objecte : CONTRACTE DE SERVICOS DENOMINAT SERVEIS AUXILARES DE SUPORT A LES TASQUES AGRÀRIES DESENVOLUPADES PEL CONSELL AGRARI MUNICIPAL PER ALS EXERCICIS 2018 I 2019
Núm. expedient: 286-SER-2017
Procediment: Obert
Pressupost base de licitació: 160.000,00.-€, més 33.600,00.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 193.600,00.-€

Dates

Enviament al butlletí: 01/25/2018
Diari/Butlletí: B.O.P.
Data de publicació: 02/12/2018
Fi termini proposicions: 02/27/2018 02:00 PM

Apertura proposicions

  Apertura pública sobre nº2: 03/29/2018 09:00 AM
  Apertura pública sobre nº 3:

Anunci de convocatòria

Requeriment prèvia adjudicació

Data de requeriment: 05/04/2018
Data fi de termini: 05/18/2018
Oferta més avantatjosa: EXCAVACIONES VICENTE VELA S.L.,

Anunci requeriment:

Adjudicació

Data d'ajudicació: 05/21/2018
Data publicació perfil del contractant: 05/28/2018
Adjudicatari: EXCAVACIONES VICENTE VELA, S.L.
Import adjudicació: 160.000,00.-€, més 33.600,00.-€, al 21% d'IVA, la qual cosa fa un total de 193.600,00.-€

Anunci d'adjudicació:

Formalització

Data formalització: 05/28/2018
Adjudicatari: EXCAVACIONES VICENTE VELA, S.L.
Import adjudicació: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS [Valor estimado: 160.000.-€ // IVA (21%): 33.600.-€]

Anunci d'formalització:

Plecs

Per a més informació ha de dirigir-se a:
Consell Agrari Municipal
GUILLEM DE CASTRO, 51 - 2º - 4ª
46007 València
Telèfon: 96.351.76.92 - Fax: 96.351.68.95
Correu electrònic : consellagrari@valencia.es