S'està cercant, espereu....

Inspecció de locals i vivendes - València

Inspecció Higiènic-Sanitària de locals i vivendes

La Secció d'Inspecció HigienicoSanitària de locals i Vivendes té com a responsabilitats mínimes, d'acord amb la normativa vigent:

- Control sanitari d'Indústries, Activitats i Servicis. El control s'establix per mitjà d'informes sanitaris de les condicions estructurals de l'activitat, i posterior seguiment en el seu desenrotllament, perquè no produïsca alteració sobre el medi ambient o la salut del ciutadà.

- Control sanitari d'Edificis i llocs de convivència humana, especialment centres de perruqueria, centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, àrees d'activitat fisicoesportiva i de recreació, etc. Les inspeccions d'ofici, denúncies presentades, o les campanyes d'inspecció que es realitzen periòdicament, són els instruments que permeten exercir este control.

- Detecció de focus d'insalubritat en la ciutat. A través de la labor realitzada pels inspectors de cada districte, si es detectar focus d'insalubritat s'informa del nostre servici, o del servici que li corresponga, per a solucionar el problema detectat.

- Informes sanitaris de vivenda per a Reagrupació familiar. Sol·licitud d'informe municipal relatiu a les condicions de la vivenda de l'estranger, la seua habitabilitat i suficiència per a les necessitats de la persona reagrupant i la seua família.

- Control Sanitari de Cementeris i policia mortuòria. La competència dels ajuntaments en este punt està arreplegada en el Decret 39/2005 de 25 de febrer de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.

La intervenció sanitària no té més objectiu que eliminar els riscos per a la salut col·lectiva. La capacitat atorgada a les corporacions locals per la legislació empara la intervenció en les activitats privades o públiques que, directament o indirectament, puguen tindre conseqüències negatives per a la salut.