S'està cercant, espereu....

Membres - València

Membres

El Ple del Consell està integrat per les persones que ocupen la presidència, la vicepresidència i les vocalies.

El càrrec de president o presidenta l’exercix el regidor delegat o la regidora delegada de la Delegació de Turisme de l’Ajuntament de València.

Ocupa el càrrec de vicepresident o vicepresidenta la regidora o el regidor que designe el Ple del Consell seguint el criteri de pluralitat i transversalitat pel qual es regix el Govern municipal i per la seua relació amb l’àmbit del turisme.

Són vocals:

En representació de l’Ajuntament de València: un regidor o una regidora de cadascun dels grups municipals representats en el Ple municipal, fins a sis regidors/ores delegats/ades d’àrees relacionades amb turisme i en particular les relatives a espai públic, mercats/comerç, cultura, mobilitat, policia i habitatge; un tècnic o tècnica en representació del Servici de Turisme municipal i un/a representant de la Fundació Turisme València.

Per part de l’Administració General de l’Estat: un/a representant de la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana.

En representació de la Generalitat Valenciana: un/a representant de Turisme Comunitat Valenciana.

Per part de la Diputació de València: un/a representant del Patronat de Turisme de València.

Per part de la societat civil: tres representants del sector veïnal; dos dels sindicats més representatius del sector; quatre de les associacions sectorials turístiques empresarials; un/a representant del sector del comerç; un/a representant del sector de la restauració; un/a representant del sector esportiu; un/a representant de les entitats ambientals; sis experts/es en l’àmbit professional, acadèmic, científic i personalitats de reconegut valor en el sector turístic, a títol individual, a partir d’una llista de candidats i candidates elaborada per la Secretaria Tècnica amb les aportacions de totes les entitats; un/a representant del sector cultural; un/a representant del grup d’activitat comercial i/o turisme de cadascuna de les juntes municipals de districte, que ha de ser representant d’una associació amb treball en l’àmbit de demarcació de la junta i estar inscrita en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament; un/a representant de l’organització majoritària de defensa dels consumidors; un/a representant de l’organització majoritària de guies de turisme; un/a representant de Consorci València 2007; un/a representant de Fira València; un/a representant de cadascuna de les festivitats valencianes més representatives, com són la Junta Central Fallera, la Setmana Santa Marinera, les Festes Vicentines, el Corpus Christi; un/a representant de les entitats relacionades amb vehicles urbans de lloguer per a turistes; un/a representant del Palau de Congressos i un/a representant de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Actua com a secretari o secretària un membre de la Secretaria Municipal o un funcionari o funcionària en qui delegue, amb veu però sense vot.

La Delegació de Turisme, a través del Servici de Turisme, exercix les funcions de Secretaria Tècnica del Consell, amb la finalitat de facilitar el suport tècnic i logístic necessari per al bon funcionament del Consell, de les comissions de treball i de la Comissió Permanent.

La representació en el Consell no comporta cap retribució.