S'està cercant, espereu....

Funció - València

Funció

El Consell Municipal de Turisme és un òrgan de participació social, assessorament i col·laboració en aquelles activitats que incidixen en el camp del turisme i que es desenvolupen dins de les competències i en l'àmbit territorial de l'Ajuntament de València. Així, l'esfera d'actuació del Consell se circumscriu a les seues activitats com a òrgan col·legiat de participació institucional, social, política i ciutadana. El Consell, a més, posseïx una naturalesa consultiva i d'assessorament en les iniciatives municipals dels sectors d'activitat representats en este òrgan.

Entre les seues funcions estan:

Assessorar els òrgans del govern municipal de l'Ajuntament de València sobre les iniciatives, les polítiques i les línies estratègiques de l'acció municipal en l'àmbit del turisme des d'una perspectiva transversal.

Assessorar la Fundació Turisme València en l'elaboració del Pla de Turisme i en aquelles accions que els membres del Consell consideren necessàries per al millor funcionament de la gestió turística municipal.

Proposar mesures d'actuació referides al turisme i garantir la sostenibilitat.

Elaborar estudis o dictàmens sobre temes propis del seu àmbit sectorial i avaluar l'impacte social.

Realitzar un seguiment del desenvolupament i l'evolució del Pla estratègic de Turisme vigent a València en el seu moment.