S'està cercant, espereu....

El Servici - València

EL SERVICI

La contaminació acústica

El soroll, considerat com un so no desitjat pel receptor o com una sensació auditiva desagradable i molesta, és causa de preocupació en l'actualitat, pels seus efectes sobre la salut i el comportament humà.

Diversos estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana posen de manifest que hi ha nivells de soroll que estan per damunt dels valors recomanats pels organismes internacionals i en particular per la Unió Europea. La contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes, i que constituïx un problema mediambiental important en el nostre territori.

La recent creació del Servici de Contaminació Acústica perseguix com a objectiu la lluita contra la Contaminació acústica i les seues principals funcions es resumixen en :

- Coordinació de l'actuació dels distints Servicis municipals en relació a la contaminació acústica.

- Tramitació de l'elaboració i aprovació dels Mapes del Soroll i dels Plans d'Acció en matèria de Contaminació Acústica, així com les seues posteriors revisions i modificacions.

- Coordinació de l'Òrgan Gestor de la Contaminació Acústica.

- Assessorament tècnic d'instrumentació acústica en els distints Servicis de l'Ajuntament.

- Control i vigilància de nivells sonors en el medi exterior (SOROLL AMBIENTAL) i de vibracions. Gestió i Explotació de la Xarxa de Vigilància Acústica.

- Mesurament de nivell d'aïllament de paraments delimitadors en l'edificació i mesurament de nivells sonors o vibracions produïdes per les instal·lacions generals de l'edificació, com ara ascensors, bombes d'aigua, portes de garatge, transformadors elèctrics, etc... (La tramitació de les denúncies en estes matèries correspon al Servici de llicències Urbanístiques).

- Mesurament de nivells sonors en el medi exterior en zones amb nombrosos establiments amb ambientació musical. (La tramitació de denúncies i el mesurament en relació a activitats qualificades correspon al Servici d'Activitats, així com el mesurament respecte a activitats innòcues, la tramitació del qual correspon a les Juntes de Districte).

- Tramitació expedients, control i vigilància, proposta mesures i realització informes sonométricos en ZAS (Zona Acústicament Saturada).

- Tramitació de denúncies i mesurament de nivells sonors i de vibració en aparells d'aire condicionat de particulars en fatxada, patis de llums i patis d'illa (si els dits aparells constituïxen una instal·lació general en el terrat la tramitació de l'expedient és atribució del Servici de llicències Urbanístiques).

- Mesurament de nivells sonors en manifestacions sistemàtiques (Fires,...). (Les de caràcter esporàdic corresponen a Policia Local, i la tramitació de denúncies en ambdós casos, a Fires i Festes).

- Mesurament de nivells de caràcter sistemàtic en relació a treballs en l'edificació i obres en via pública. (Els de caràcter esporàdic corresponen a Policia Local, i la tramitació d'expedient en ambdós casos correspon als Servicis de llicències Urbanístiques, d'Infraestructures i de Coordinació d'Obres en Via Pública, depenent dels treballs).

- Tramitació de denúncies i mesurament de nivells en relació a molèsties acústiques derivades de vols d'avions sobre la ciutat.

- Remissió a l'administració competent i sol·licitud a la mateixa d'informació periòdica, sobre les sol·licituds relatives a molèsties per sorolls i vibracions derivades d'infraestructures de transport. (El mesurament i tramitació del corresponent Pla, si és el cas, correspon a l'administració titular de les dites infraestructures de transport).

- A més de l'anterior el Servici porta el control i vigilància dels nivells de contaminació atmosfèrica de la Ciutat, tant de la Xarxa Automàtica d'estacions remotes com de la Xarxa Manual d'equips de presa de mostra i inspeccions d'agents contaminants atmosfèrics.

INSTRUMENTACIÓ ACÚSTICA DE QUÈ DISPOSA EL SERVICI

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2236

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2236. Instrumentació portàtil utilitzada per a mesuraments de soroll ambiental i en inspeccions acústiques. Permet emmagatzemar els paràmetres LAeq, LAmax i LAmin, durant diversos dies.

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2238

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2238. Instrumentació portàtil de semblants característiques a l'anterior incorporant anàlisi espectral seqüencial

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2260

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2260. Instrumentació portàtil d'anàlisi espectral continu amb mòduls que permeten realitzar mesuraments de temps de reverberació i assajos d'acústica arquitectònica i aïllaments.

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250

Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250. Instrumentació portàtil d'última generació amb anàlisi espectral continu, amb mòduls per a mesuraments de nivell d'avaluació en les inspeccions, segons normativa vigent (impulsos, tons purs, baixa freqüència)

|
Sonòmetre Integrador-promediador B&K 2250

Sonòmetre Cesva SC-10. Instrumentació per a mesurament de soroll ambiental ubicada en l'interior de les estacions remotes

|
Sonòmetre Integrador-promediador Cesva SC-310

Sonòmetre Integrador-promediador Cesva SC-310. Instrumentació portàtil d'última generació amb anàlisi espectral continu i amb mòduls per a mesuraments de nivell d'avaluació en les inspeccions, segons normativa vigent (impulsos, tons purs, baixa freqüència).

|
Calibrador sonor B&K 4231

Calibrador sonor B&K 4231. Instrumentació de referència per a comprovació del funcionament correcte dels equips de mesurament

|
Termohigroanemòmetre

Termohigroanemòmetre. Instrumentació complementària utilitzada per a mesurament de paràmetres meteorològics en les inspeccions acústiques.

|
Estació de monitorat B&K 3597

Estació de monitorat B&K 3597. Analitzador estadístic. Instrumentació compacta per a mesuraments en continu de soroll ambiental, amb registre automàtic audible d'esdeveniments a més dels paràmetres estadístics utilitzats en acústica i programari de comunicacions integrat

|
Estació de monitorat B&K 3639

Estació de monitorat B&K 3639. Analitzador estadístic. Instrumentació compacta d'última generació per a mesuraments en continu de soroll ambiental de característiques semblants a l'equip anterior amb millores en emmagatzemament de dades, comunicacions i instal·lació

|
Font de soroll direccional B&K 4224

Font de soroll direccional B&K 4224. Font generadora de soroll uniforme utilitzada en mesuraments d'aïllament, especialment adequada per a fatxades

|
Font de soroll omnidireccional B&K 4292

Font de soroll omnidireccional B&K 4292. Font generadora de soroll uniforme amb equalitzador multibandes utilitzada en mesuraments d'aïllament

|
Muntatge d'equip

Muntatge d'equip de mesura d'assajos d'aïllament de paraments constructius en l'interior de l'edificació. L'assaig consta de mesurament de nivells d'emissió i de recepció, nivell de fons i temps de reverberació

|
Màquina d'impactes B&K 3207

Màquina d'impactes B&K 3207. Font normalitzada generadora de soroll d'impactes emprada en els assajos d'aïllament a soroll d'impacte

|
Analitzador d'espectres i acceleròmetres de B&K

Analitzador d'espectres i acceleròmetres de B&K per a mesurament de vibracions en edificis

|
Calibrador d'acceleròmetre B&K 4294

Calibrador d'acceleròmetre B&K 4294. Instrumentació de referència per a comprovació del funcionament correcte de l'equip de mesurament de vibracions

|
Sound Ear B&K VU 2509

Sound Ear B&K VU 2509. Mesurador de nivells sonors en l'interior. Sistema òptic graduable que constituïx una ferramenta àmpliament utilitzada en educació ambiental

|