S'està cercant, espereu....

Estàs en: Política privacitat

Política privacitat - València

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En l'Ajuntament de València estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

Per això, esta política de privacitat té per objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que l'Ajuntament de València efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microllocs web i/o aplicacions mòbils.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l'Ajuntament de València du a terme es troba disponible en el següent enllaç al  Registre d'activitats de tractament.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten seran les estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada per la persona titular de les dades o prestar els servicis demanats, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb estes finalitats.

Les dades recollides de cada persona titular interessada seran adequades, pertinents i no excessives en relació amb les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que siga necessari.

La persona titular serà informada, amb caràcter previ a la recollida de les seues dades, dels aspectes generals regulats en esta política pel que fa als aspectes següents:

1. Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals?
2. Per a què tractem les teues dades personals?
3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teues dades personals?
4. Quant de temps conservem les teues dades personals?
5. Qui pot ser persona cessionària o destinatària de les teues dades personals?
6. Quins són els teus drets en protecció de dades i com pots exercir-los?

Política de privacitat de tràmits específics

Abastiment i Sanejament d'aigües. Activitat Econòmica, Ocupació i Consum. Activitats i Obres de Condicionament. Alcaldia Assessoria Jurídica. Benestar social. Contractes. Cultura. Esports. Educació. Gestió Interna Municipal. Hisenda. Igualtat i polítiques inclusives. Joventut. Medi Ambient. Mobilitat Sotenible. Multes de trànsit, ORA i altres sancions. Padró i cens. Bodes. Participació ciutadana i govern obert. Relacions amb l'Administració. Salut Pública. Seguretat ciutadana. Urbanisme. Via Pública. Vivenda.

POLÍTICA DE PRIVACITAT. TRÀMITS D'HISENDA.

 

Auditories integrals del sector públic de l'Ajuntament de València (pdf 252 kb.) Control financer permanent de l'activitat econòmica-financiera de l'Ajuntament de València (pdf 100 kb).

Domiciliació i pagament de nómines i altres pagaments amb retenció de l'IRPF (pdf 251 kb.). Gestió pressupostària i econòmica (pdf 170 kb.).

Gestió i recaptació de multes de trànsit i ORA (pdf 170 kb).

Inventari de béns i drets i protecció del patrimoni municipal (pdf 170 kb.).

Reclamacions econòmic-administratives (pdf 170 kb.).

Sistema SEDA de gestió pressupostària-econòmica (pdf 170 kb.).

Gestió Tributaria

Base de dades de subjectes passius/obligats al pagament (pdf 170 kb.). Gestió de notificacions, comunicacions i avisos (pdf 170 kb.).Gestió integral d'expedients tributaris (pdf 251 kb.).Gestió de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) (pdf 279 kb.). Gestió de l'IBI (Impost sobre béns immobles) (pdf 162 kb.). Gestió de l'ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres) (pdf 252 kb). Gestió de l'IVTM (Impost sobre vehicles de tracció mecànica (pdf 252 kb.). Gestió de l'IIVTNU (Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana) (pdf 253 kb.). Recaptació d'ingressos municipals (pdf 170 kb.).

Recaptació executiva d'ingressos municipals (pdf 170 kb).

Taxes i altres ingressos municipals (pdf 170 kb.).

....