S'està cercant, espereu....

Òrgan de participació. Mesa de la mobilitat - València

LA MESA DE LA MOBILITAT DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA 

El model de mobilitat vigent a les nostres ciutats, basat en  la presència abusiva del vehicle privat, ve llastrant les economies, la salut i el medi ambient de les àrees urbanes, fins al punt de que avui planteja un dels majors reptes per a la reconversió de les ciutats cap a àmbits més humanitzats i saludables. Les xifres d'accidentabilitat als carrers de la nostra ciutat, per citar l'efecte més greu, són senzillament inacceptables, com ho són els efectes a mig i llarg termini de la contaminació de l'aire.

En la ciutat de València, tot i què vora el 70% dels desplaçaments interns es fan a peu, en bicicleta  o en transport col·lectiu, els impactes dels desplaçaments motoritzats són, ara per ara, insostenibles, tant per a les finances públiques i privades, com pels costos externs generats. Pel que fa als desplaçaments externs, en canvi, més del 70% dels viatges es fan  en cotxe i tan sols un 22% dels que arriben a la ciutat ho fan en mitjans públics.

La formació en diverses ciutats d'espais institucionals de participació, com ara Fòrums, Consells Assessors, Pactes o Meses per la mobilitat sostenible, mostren un camí innovador per a generar consensos i àmbits públics de debat, en una matèria on, de vegades, apareixen interessos aparentment contradictoris entre sectors socials o professionals diferents.

És per això que l'Ajuntament de València posa en marxa un procés inèdit en la nostra ciutat, inserit en el nou marc polític d'impuls a les pràctiques participatives, amb la constitució de la Mesa de la Mobilitat, amb l'objectiu de fer transparent, participatiu i inclusiu un camí cap a la mobilitat sostenible, per l'accessibilitat universal i la recuperació social i ambiental de l'espai públic. Una recuperació que ha de compatibilitzar les funcions de la mobilitat i l'accessibilitat amb les de la sociabilitat, en un escenari de major respecte als desplaçaments més raonables, començant pels dels vianants i el passeig. Els col·lectius especialment afectats pel model vigent, com són els xiquets, les persones grans i les persones amb discapacitat, hauran de ser els referents més sensibles per a convertir-se en els indicadors rellevants a l'hora d'avaluar els canvis que es produïsquen.

La contribució de la nostra ciutat a la reducció substancial de les emissions d'efecte hivernacle provocades pel transport estan, finalment entre els objectius globals  de la nova iniciativa.

El caràcter de la Mesa

El caràcter d'aquest òrgan de participació és alhora informatiu i consultiu, és a dir, té com a funcions principals les de comunicar a la societat, per banda de l'Ajuntament, els seus projectes; i a l'hora, d'assessorar l'Ajuntament, des-de la Societat Civil, pel que fa al disseny de les seues polítiques de mobilitat. També es podran proposar des de la Mesa actuacions concretes o generals, que hauran d'esser considerades pel govern municipal.
La Mesa de la Mobilitat es constitueix com a òrgan de participació i consulta de caràcter permanent que es pot anar adaptant a diferents situacions o circumstàncies, ampliant el seu abast, o constituint comissions específiques per a temes o àrees concrets (de seguretat viària, salut pública, educació, espai per als vianants, mobilitat en bicicleta, transport públic, el sector del taxi, accessibilitat i comerç; càrrega i descàrrega i repartiment de mercaderies; y política d’aparcament).

La Mesa de la Mobilitat pretén fomentar el debat sobre la mobilitat de persones i mercaderies a la ciutat de València, sobre les necessitats i problemes generats, i la prevenció de problemes previsibles com a conseqüència de les actuacions municipals, així com de les altres Administracions, i dels agents privats.