Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Educació general no universitària en València

Estudiant

Persona que asiste o cursa un programa educativo, etapa o módulo asociado con éste.

Escuela infantil

Centre educatiu basat en la formació de destreses i en l'evolució d'aspectes socials, cognitius, psicomotrius, etc. Es prioritza l'educació enfront de la cura assistencial, la qual cosa no vol dir que en aquests llocs els xiquets no siguen atesos en les seues necessitats bàsiques (bolquers, menjar, jugar), sinó que existeix una rutina educativa que es combina amb les cures.

Educació infantil

Constitueix l'etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys d'edat. L'etapa d'educació infantil s'ordena en dos cicles. El primer comprén fins als tres anys, i el segon, des dels tres als sis anys d'edat. L'educació infantil té caràcter voluntari i la seua finalitat és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels xiquets.

Educació primària

Etapa educativa que comprén sis cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els sis i els dotze anys d'edat. La finalitat de l'Educació Primària és facilitar a l'alumnat els aprenentatges de l'expressió i comprensió oral, la lectura, l'escriptura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, i l'hàbit de convivència així com els d'estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat, amb la finalitat de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes i alumnes i de preparar-los per a cursar amb aprofitament l'Educació Secundària Obligatòria.

Nulo

Comprén quatre cursos, que se segueixen ordinàriament entre els dotze i els setze anys d'edat. La finalitat de l'educació secundària obligatòria consisteix a aconseguir que els alumnes i alumnes adquirisquen els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic; desenvolupar i consolidar en ells hàbits d'estudi i de treball; preparar-los per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral i formar-los per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans. En l'educació secundària obligatòria es presta especial atenció a l'orientació educativa i professional de l'alumnat. L'etapa d'Educació Secundària Obligatòria s'organitza en matèries i comprén dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon d'un. El segon cicle o quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria tindrà un caràcter fonamentalment propedèutic.

Batxillerat

Té com a finalitat proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència. Així mateix, capacita als alumnes per a accedir a l'educació superior. Poden accedir als estudis de Batxillerat els alumnes i alumnes que estiguen en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i hagen superat l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria per l'opció d'ensenyaments acadèmics. El batxillerat comprén dos cursos, es desenvolupa en modalitats diferents, s'organitza de manera flexible i, si escau, en diferents vies, a fi que puga oferir una preparació especialitzada als alumnes d'acord amb les seues perspectives i interessos de formació o permeta la incorporació a la vida activa una vegada finalitzat el mateix.

Formació Professional

Té per finalitat preparar a l'alumnat per a l'activitat en un camp professional. Comprén el conjunt d'accions formatives que capaciten per a l'acompliment qualificat de les diverses professions i l'accés a l'ocupació. Inclou els ensenyaments propis de la formació professional inicial, les accions d'inserció i reinserció laboral dels treballadors així com les orientades a la formació contínua en les empreses, que permeten l'adquisició i actualització permanent de les competències professionals. Comprén els cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, amb una organització modular, de duració variable, que integre els continguts teòric-pràctics adequats als diversos camps professionals.

Programes de Qualificació Professional Inicial

Programes destinats a alumnes majors de setze anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en educació secundària obligatòria. Creats per a evitar l'abandó escolar primerenc, obrir expectatives de formació i qualificació posterior i facilitar l'accés a la vida laboral.