Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Indicadors de pobresa i condicions de vida a València

Sexe

"El sexe es refereix al sexe biològic de la persona. Segons l'OMS, el ""sexe"" fa referència a les característiques biològiques i fisiològiques que defineixen a homes i dones, mentre que el ""gènere"" es refereix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D'acord amb aquesta descripció, l'OMS considera que ""home"" i ""dona"" són categories de sexe, mentre que ""masculí"" i ""femení"" són categories de gènere"

Taxa de risc de pobresa

És una mesura de pobresa relativa que s'obté del percentatge de persones la renda equivalent de les quals està per davall del llindar de pobresa. El llindar de pobresa es fixa com el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum de les persones (renda equivalent de les persones) i depén, per tant, de la distribució d'aquesta variable (d'ací l'acabe de pobresa relativa, ja que s'estableix respecte a la població a la qual pertany). La mitjana és el valor que, si ordenem tots els individus de menor a major ingrés, deixa una meitat d'ells per davall d'aquest valor i l'altra meitat per damunt. En aquesta explotació, s'obté un llindar de pobresa considerant la distribució de la renda de la Comunitat Valenciana

Risc de pobresa i/o exclusió social (Estratègia Europa 2020). Indicador AROPE

Europa 2020 és l'estratègia de creixement de la Unió Europea per a la dècada vinent, aprovada pel Conill Europeu el 17 de juny de 2010. Es tracta d'aconseguir que la Unió Europea posseïsca una economia intel·ligent, sostenible i integradora. En aquesta estratègia s'utilitza ERPE per a denominar les persones en risc de pobresa i/o exclusió social o la sigla en anglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Segons aquesta estratègia, es consideren persones en risc de pobresa i/o exclusió social les que estan en alguna dels tres situacions que es defineixen a continuació: En risc de pobresa (60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum); Amb manca material severa (amb manca, almenys, en quatre conceptes d'una llista de nou); En llars sense ocupació o amb baixa intensitat en l'ocupació (llars en què els seus membres en edat de treballar ho van fer menys del 20% del total de l'el seu potencial de treball durant l'any de referència). Les persones es comptabilitzen únicament una vegada si estan incloses en més d'un indicador.

Taxa de privació material

La taxa de privació material és la proporció de la població que viu en llars que manquen, almenys, de tres conceptes dels nou següents: 1. No tindre retards en el pagament del lloguer, hipoteca, rebuts relacionats amb l'habitatge o compres a terminis; 2. Mantindre l'habitatge amb una temperatura adequada durant els mesos de fred; 3. Afrontar despeses imprevistes; 4. Fer un menjar de carn o peix cada dos dies; 5. Anar de vacances fora de casa, almenys una setmana a l'any; 6. Un cotxe; 7. Una llavadora; 8. Un televisor de color; 9. Un telèfon. La taxa de privació material severa és la proporció de la població que viu en llars que manquen, almenys, de quatre conceptes dels nou anteriors.

Renda mitjana anual per unitat de consum

Els ingressos per unitat de consum de la llar es calculen per a tindre en compte les economies d'escala en les llars. S'obté dividint els ingressos totals de les llars entre el nombre d'unitats de consum que componen aqueixa llar. S'utilitza en tots els països de la UE amb la denominada escala de l'OCDE modificada, que assigna un pes d'1 al primer adult, 0,5 als altres adults i un pes de 0,3 als menors de 14 anys. Una vegada calculat l'ingrés per unitat de consum de la llar s'adjudica aquest a cadascun dels seus membres. Aquests ingressos per unitat de consum de les persones (o renda equivalent de la persona) s'utilitzen en el càlcul de mesures de pobresa relativa.