Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Desocupació registrat a València

Desocupació registrada

Desocupació registrada. Ho constituïxen les demandes d'ocupació pendent l'últim dia del mes. D'acord amb el contingut de l'Orde Ministerial d'11 de Març de 1985 (B.O.E. de 14/3/85) per la qual s'establixen criteris estadístics per al mesurament de la Desocupació Registrada, s'exclouen d'esta totes aquelles demandes que al final del mes de referència es troben en alguna de les següents situacions: - Demandants que, estant ocupats, sol·liciten una ocupació per a compatibilitzar-la amb l'actual o canviar-la per la que ocupen. - Demandants perceptors de prestacions per desocupació que participen en treballs de Col·laboració Social. - Demandants pensionistes per jubilació, pensionistes per gran invalidesa o invalidesa absoluta, o majors de 64 anys. - Demandants que sol·liciten ocupació per un període inferior a jornada setmanal inferior a 20 hores. - Demandants que estan cursant estudis d’ensenyament oficial reglada sempre que siguen menors de 25 anys, o que superant esta edat siguen demandants de primera ocupació. - Demandants assistents a cursos de Formació Professional Ocupacional de més de 20 hores lectives setmanals, tinguen una beca de manutenció i siguen demandants de primera ocupació. - Demandants amb demanda suspesa mentres romanguen en aquesta situació ja que la suspensió de la demanda, que generalment es tramita a petició del demandant i per causa que ho justifique, interromp la recerca d’ocupació. - Demandants beneficiaris de prestacions per desocupació en situació de compatibilitat d’ocupació per realitzar un treball a temps parcial. - Demandants que estan percebent el subsidi agrari o que, havent-ho esgotat, no haja passat més d’un any des del dia del naixement del dret. - Demandants que rebutgen accions d’inserció laboral adequades a les seues característiques, segons s’estableix al R.D. Legislatiu 5/2000. - Demandants sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb aquest, com demandants inscrits a les Oficines d’Ocupació com a requisit previ per a participar en un procés de selecció per a un lloc de treball determinat, sol·licitants d’una ocupació exclusivament per a l’estranger, demandants d’una ocupació només a domicili, demandants que en virtut d’un expedient de regulació d’ocupació estan en suspensió o reducció de jornada o modificació de les condicions de treball, etc. En les dades trimestrals es dóna la mitjana de desocupació registrada als mesos corresponents, que han sigut arreplegades tot utilitzant el Sistema d’Informació dels Servicis Públics d’Ocupació (SISPE).

Taxa de desocupació registrada

Es calcula prenent com a denominador la població activa de l’Enquesta de Població Activa (EPA), amb la data de l’últim trimestre del que disposem al moment d’arribar les dades del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (LABORA).

Nivell d’estudis acabats

S’indica el nivell d’estudis acabats del demandant aplicant la Classificació Nacional d'Educació (CNED 2000). La categoria Estudis secundaris inclou els ensenyaments de més de 300 hores per a la formació i inserció laboral que no precisen de titulació acadèmica de la primera etapa de secundària per a la seua realització, la primera etapa de l’educació secundària, els ensenyaments de més de 300 hores per a la formació i inserció laboral que precisen de titulació d’estudis secundaris de primera etapa per a la seua realització, la segona etapa d’educació secundària i els estudis de més de 300 hores per a la formació i inserció laboral que precisen de titulació d’estudis secundaris de segona etapa per a la seua realització. La categoria d'Altres estudis postsecundaris inclou els ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny i esportives, altres estudis de dos i més anys que precisen de títol de Batxiller i els estudis oficials d’especialització professional.

Paro en la ciudad

Son todas las personas desocupadas inscritas que tienen como domicilio el municipio de València.

Desocupació a les oficines de LABORA

Son totes les persones desocupades inscrites a les oficines l’àmbit d’actuació de les quals comprén la ciutat i que tenen el següent àmbit territorial: Av. del Port: Codis postals 46011, 46023 i 46024. Joan Llorens: Codis postals 46008, 46015 i 46018. Felip Rinaldi: Codis postals 46016, 46019, 46025, 46112, 46131 i 46135, i els municipis d'Alfara del Patriarca, Montcada, Tavernes Blanques i Vinalesa. Av. del Cid: Codis postal 46014 i el municipi de Mislata. Vila Barberà: Codis postals 46001, 46002, 46004, 46007, 46017 i 46035. Lluís Oliag: Codis postals 46005, 46006, 46012, 46013 i 46026. Alfambra: Codis postals 46003, 46009 i 46020 i el municipi d'Alboraia/Alboraya. Arts Gràfiques: Codis postals 46010, 46021 i 46022.

Activitat econòmica

En les taules de demanda indica aquella en la qual treballa el demandant o en la qual va fer el seu últim treball, segons el cas.

Sector d'activitat

És cadascuna de les agrupacions en les quals poden dividir-se les empreses segons els diferents productes i/o serveis que aquestes principalment produeixen.

Grup professional

Son una sèrie de grups en què es classifiquen els treballadors en les empreses en funció de les dificultats i responsabilitats que tenen les tasques que realitzen i que estan referenciades per valoracions salarials.