Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística de modificacions al Padró Municipal d'Habitants de València

Sexe

"El sexe es referix al sexe biològic de la persona. Segons l'OMS, el ""sexe"" fa referència a les característiques biològiques i fisiològiques que definixen homes i dones, mentres que el ""gènere"" es referix als rols, conductes, activitats i atributs construïts socialment que una cultura determinada considera apropiats per a homes i dones. D'acord amb esta descripció, l'OMS considera que ""home"" i ""dona"" són categories de sexe, mentres que ""masculÍ"" i ""femenÍ"" són categories de gènere."

Edat

Nombre d'anys sencers transcorreguts des del naixement a la data de referència (1 de gener de l'any de referència).

Lloc de naixement

Es registra el municipi de naixement per als nascuts Espanya i el país de naixement per als nascuts en l'estranger.

Nacionalitat

Vincle jurídic particular entre un individu i el seu Estat, adquirit per mitjà de naixement, naturalització, declaració, opció, matrimoni i altres fórmules acords amb la legislació nacional. En cas de doble nacionalitat, es considera espanyola si alguna d'elles ho és, si no, es considera aquella que el propi empadronat considera més significativa. En cas de no tindre nacionalitat, apareixeran registrats com a apàtrides.

Titulació

Per a la població de 18 i més anys d'edat, es mostra el títol escolar o acadèmic aconseguit segons la classificació simplificada (1 dígit). Esta informació prové de la gestió directa del Padró i de la informació que es rep del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. És utilitzada en la formació del Cens Electoral.

Altes per Naixement

El Registre Civil o si és el cas l'INE remetrà mensualment a cada ajuntament la informació sobre les persones que han de ser donades d'alta en el Padró per naixement. Es podrà donar d'alta en el Padró als nascuts, a sol·licitud dels pares o tutors, prèvia presentació del llibre de família o del certificat de naixement

Baixes per defunció

El Registre Civil o si és el cas l'INE remetrà mensualment a cada ajuntament la informació sobre les persones que han de ser donades de baixa en el Padró per defunció. Es podrà donar de baixa en el Padró als difunts prèvia presentació del llibre de família o del certificat de defunció

Altes per Immigració

Tota persona que canvia de residència està obligada a sol·licitar per escrit l'alta en el Padró del nou municipi, comunicant en la sol·licitud el municipi o país de procedència

Baixes per Emigració

Els municipis on s'hagen produït altes per immigració notificaran als municipis de procedència estos, una vegada localitzades en el Padró es donarà de baixa al veí sense més tràmit. La comunicació ha de contindre la data en què s'ha produït l'alta, ja que la data de la baixa ha de coincidir amb esta

Altes per Omissió

Es donarà com alta per omissió a aquelles persones que residint habitualment en un municipi no consten en el seu Padró, bé a iniciativa de l'Ajuntament o del propi veí

Baixes per Duplicitat

Els Ajuntaments donaran de baixa les inscripcions del seu Padró que estan duplicades en totes les seues dades, conservant una sola d'elles. Quan la coincidència no siga completa, però es pressupose duplicitat, l'Ajuntament durà a terme les gestions oportunes per a comprovar-ho. L'INE podrà comunicar baixes d'este tipus, al confrontar dades padronals de diferents municipis

Baixes per Inscripció indeguda

Els Ajuntaments donaran de baixa per inscripció indeguda als que figuren empadronats incomplint els requisits legals

Canvi de Domicili Intraurbà

És un canvi de residència que té com a origen i destí la ciutat de València. Per tant, no produïx una alta i una baixa en el registre padronal; si no una modificació