Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 TREBALL
1 - Desocupació registrada per Oficina del SERVEF i mes. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 1
2 - Desocupació registrada. Comparació amb altres àmbits. 2020 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 2
3 - Evolució de la taxa de desocupació registrada. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 3
4 - Desocupació registrada segons edat i sexe. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 4
5 - Desocupació registrada segons grup professional. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 5
6 - Desocupació registrada segons sector econòmic i sexe. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 6
7 - Desocupació registrada segons activitat econòmica. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 7
8 - Desocupació registrada segons nivell d'estudis. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 8
9 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 9
10 - Desocupació registrada segons sexe per barri. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 10
11 - Desocupació registrada segons edat per barri. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 11
12 - Desocupació registrada segons sector per barri. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 12
13 - Desocupació registrada segons temps d'inscripció per barri. 2019 1 DESOCUPACIÓ REGISTRADA PEL SERVEF 13
1 - Contractes registrats a la ciutat de València per mes segons sector d'activitat. 2019 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 1
2 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, tipus de contracte i sexe. 2019 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 2
3 - Contractes registrats a la ciutat de València segons mes, edat i sexe. 2019 2 CONTRACTES DE TREBALL REGISTRATS 3
1 - Taxes d'activitat, treball i desocupació, segons sexe. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 1
2 - Població de 16 i més anys segons relació amb l'activitat econòmica i sexe. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 2
3 - Població activa segons sector econòmic. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 3
4 - Població activa segons edat i sexe. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 4
5 - Població ocupada segons edat i sexe. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 5
6 - Població ocupada segons sector econòmic. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 6
7 - Població ocupada segons situació professional. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 7
8 - Població assalariada segons sector econòmic. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 8
9 - Població assalariada segons relació laboral. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 9
10 - Població assalariada del sector públic segons tipus d'administració. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 10
11 - Població desocupada segons edat i sexe. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 11
12 - Població desocupada segons temps que fa que busca treball. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 12
13 - Població inactiva segons situació d'inactivitat. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 13
14 - Llars segons activitat dels seus membres. 2019 3 ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA 14
1 - Metodologia 4 ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA 1
2 - Accidents de treball amb baixa segons moment de l'accident, sector d'activitat i gravetat. 2019 4 ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA 2
3 - Accidents de treball amb baixa segons secció d'activitat. 2019 4 ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA 3
4 - Dies de duració de les baixes d'accidents de treball amb baixa segons sector d'activitat. 2018 4 ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA 4
5 - Dies de duració de les baixes d'accidents laborals amb baixa segons secció d'activitat. 2018 4 ACCIDENTS DE TREBALL AMB BAIXA 5
1 - Afiliacions a la Seguretat Social segons règim. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 1
2 - Empreses inscrites i afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València per tipus d'activitat (CNAE-09). 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 2
3 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons règim i mes. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 3
4 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons edat i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 4
5 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons activitat i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 5
6 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons tipus de dependència laboral i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 6
7 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 7
8 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons grup de cotització. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 8
9 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de contracte i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 9
10 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València al Règim General segons tipus de jornada i sexe. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 10
11 - Afiliacions a la Seguretat Social a la ciutat de València segons nacionalitat i règim. 2019 5 AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL 11
1 - Centres de treball i representants sindicals amb mandat vigent. 2019 6 ELECCIONS SINDICALS 1
2 - Representants sindicals amb mandat en vigor per central sindical. 2019 6 ELECCIONS SINDICALS 2
3 - Actes. 2019 6 ELECCIONS SINDICALS 3
1 - Malalties professionals segons gravetat i sexe. 2019 7 MALALTIES PROFESSIONALS 1
2 - Malalties professionals segons gravetat i edat. 2019 7 MALALTIES PROFESSIONALS 2
3 - Malalties professionals segons gravetat i sector econòmic. 2019 7 MALALTIES PROFESSIONALS 3
4 - Malalties professionals segons gravetat i causa. 2019 7 MALALTIES PROFESSIONALS 4
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 03-12-1999 1999-12-03
Última publicació el: 04-10-2021 2021-10-04
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 14-05-2021 2021-05-14
Última publicació el: 14-11-2001 2001-11-14
Última publicació el: 15-09-2014 2014-09-15
Última publicació el: 10-06-2021 2021-06-10
Última publicació el: 30-01-1995 1995-01-30
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Última publicació el: 11-03-2021 2021-03-11