Anuario Estadistica - València

Anuari 2020 SALUT PÚBLICA
1 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de vacuna i dosi. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 1
2 - Vacunacions realitzades en centres de la ciutat segons tipus de centre i tipus de vacuna. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 2
3 - Animals arreplegats. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 3
4 - Desinfecció, desinsectació i desratització segons activitat del local. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 4
5 - Anàlisi d'aigües. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 5
6 - Anàlisi d'aliments. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 6
7 - Inspecció higiènic-sanitària de locals públics i habitatges. 2019 1 PROMOCIÓ DE LA SALUT 7
1 - Centres, servicis i establiments sanitaris de la ciutat de València. 2020 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 1
2 - Recursos sanitaris públics a la ciutat de València per districte. 2020 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 2
3 - Recursos sanitaris privats a la ciutat de València per districte. 2020 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 3
4 - Centres hospitalaris. 2020 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 4
5 - Centres hospitalaris. Equipament Sanitari. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 5
6 - Centres hospitalaris. Personal. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 6
7 - Centres hospitalaris. Personal mèdic facultatiu especialista segons especialitat. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 7
8 - Centres hospitalaris. Hospitalitzacions. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 8
9 - Centres hospitalaris. Urgències. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 9
10 - Centres hospitalaris. Intervencions quirúrgiques per tipus de programació. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 10
11 - Centres hospitalaris. Indicadors de funcionament segons centre. 2018 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 11
12 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estades mitjanes segons edat i sexe del pacient. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 12
13 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries i estada mitjana segons Categoria Diagnòstica Major. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 13
14 - Centres hospitalaris. Altes hospitalàries segons especialitat i centre. 2018 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 14
15 - Centres hospitalaris. Estades hospitalàries mitjanes segons especialitat i centre. 2018 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 15
16 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Primeres Consultes. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 16
17 - Centres Hospitalaris. Consultes Externes. Consultes successives. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 17
18 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 18
19 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Personal facultatiu especialista segons especialitat. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 19
20 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Primeres Consultes. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 20
21 - Centres d'Especialitats i Centres Sanitaris Integrats. Consultes successives. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 21
22 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Medicina Familiar i Comunitària. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 22
23 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Pediatria. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 23
24 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors d'Infermeria. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 24
25 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Indicadors de Matrones. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 25
26 - Centres d'atenció primària. Centres de Salut. Personal. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 26
27 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Medicina Familiar i Comunitària. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 27
28 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Pediatria. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 28
29 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors d'Infermeria. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 29
30 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Indicadors de Comares. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 30
31 - Centres d'atenció primària. Consultoris. Personal. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 31
32 - Altres assistències. Personal. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 32
33 - Interrupcions voluntàries de l'embaràs a dones residents a València. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 33
34 - Població resident a la ciutat en tractament per consum de drogues i altres addiccions. 2019 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 34
35 - Oficines de farmàcia per districte. 2020 2 ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 35
1 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe. 2017 3 MORTALITAT SEGONS CAUSA 1
2 - Defuncions segons causa (102 causes CIE-10) segons sexe. 2017 3 MORTALITAT SEGONS CAUSA 2
3 - Defuncions segons causa (XXI grans grups de la CIE-10) segons sexe i grups d'edat. 2017 3 MORTALITAT SEGONS CAUSA 3
1 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per sexe. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 1
2 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per edat. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 2
3 - Població de 16 i més anys segons autopercepció de la salut per districtes agregats. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 3
4 - Població de 16 i més anys segons morbiditat crònica diagnosticada i sexe. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 4
5 - Població de 16 i més anys segons limitació per a realitzar activitats habituals en els últims 6 mesos. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 5
6 - Població de 16 i més anys segons consum de tabac. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 6
7 - Població de 16 i més anys segons activitat física en el temps lliure. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 7
8 - Població de 16 i més anys segons revisions mèdiques periòdiques (en els últims 12 mesos). 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 8
9 - Població de 16 i més anys segons el grau de satisfacció amb els servicis sanitaris públics utilitzats en els últims 12 mesos per sexe. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 9
10 - Població de 16 i més anys segons índex de massa corporal. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 10
11 - Població de 16 i més anys segons consum de begudes alcohòliques. 2016 4 ENQUESTA DE SALUT 11
1 - Malalties de notificació obligatòria. Nombre de casos i Taxes per 100.000 habitants. 2018-19 5 MORBILITAT 1
2 - Malalts renals segons lloc de residència. 2018 5 MORBILITAT 2
1 - Inhumacions efectuades per sexe, superfície i zones enjardinades en cementeris. 2019 6 INHUMACIONS I INCINERACIONS 1
2 - Inhumacions efectuades per grups d'edat i sexe. 2019 6 INHUMACIONS I INCINERACIONS 2
3 - Incineracions efectuades per grups d'edat. 2019 6 INHUMACIONS I INCINERACIONS 3
4 - Inhumacions i incineracions efectuades per mesos. 2019 6 INHUMACIONS I INCINERACIONS 4
Publicacions Relacionades - - -
Última publicació el: 25-11-2019 2019-11-25
Última publicació el: 21-05-2008 2008-05-21
Última publicació el: 17-11-2020 2020-11-17
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 10-11-2020 2020-11-10
Última publicació el: 11-10-2021 2021-10-11
Última publicació el: 29-09-2020 2020-09-29
Última publicació el: 31-03-1991 1991-03-31
Última publicació el: 10-04-2019 2019-04-10
Última publicació el: 11-03-2021 2021-03-11
Última publicació el: 04-02-2021 2021-02-04