Centre d’atenció a la immigració - València

Centre d'atenció a la immigració

El CAI és un recurs especialitzat que complementa a la xarxa de Servicis Socials Generals d'ámbit municipal oferint, entre altres servicis, información i assessoramient jurídic a entitats, particulars, altres administracions públiques o personal tècnic municipal, formació a col.lectius i associacions i elaboració dels informes d'arrelament.

El CAI es la agència PANGEA de la ciutat de València i, com a centre depenent de l ‘Ajuntament de València, destina els seus servicis a la població de la ciutat de València.