La Junta de Portaveus | Ajuntament de València - València

Junta de Portaveus

 

És l'òrgan consultiu i col·laborador de qui exercix la presidència del Ple respecte de l’ordenació dels treballs d’este òrgan i les seues comissions, i adopta els seus acords per mitjà de vot ponderat.

Està integrada per les i els portaveus dels grups polítics municipals –regidor o regidora del grup que transitòriament assumisca esta funció– i l’alcalde o alcaldessa, o en qui haja delegat de forma permanent la funció de presidència del Ple. Es assistida pel Secretari o Secretaria General de la Corporació a sol·licitud de la Presidència.

La Junta de Portaveus té, entre d'altres, les atribucions següents:

a) Rebre les informacions de la presidència sobre assumptes d’interès municipal per a difondre-la entre els membres del grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups en relació amb el seu funcionament i la seua participació en els debats corporatius
c) Tractar el règim dels debats i votacions de les sessions plenàries ordinàries i de les extraordinàries que determina la presidència del Ple.
d) Conéixer i valorar determinades decisions que hagen d’adoptar l’Alcaldia o el Ple en matèria organitzativa i establir criteris interpretatius sobre el funcionament dels òrgans col·legiats municipals.

Amb caràcter ordinari la Junta de Portaveus es reunirà una vegada al mes, excepte agost, habitualment el dimarts anterior a la celebració de les sessions plenàries ordinàries, a les 10,30 hores, a fi de disposar de l’orde del dia.

Per raons d’agenda de l'Alcaldia o d’altres circumstàncies es podrà modificar la data o l’horari de la reunió. En tot cas, es compliran els terminis assenyalats pel punt 4 del citat article 33.

La presidència convocarà la Junta de Portaveus per a l’ordenació dels treballs del Ple amb prou termini perquè puga celebrar-se entre 24 i 48 hores abans de cada sessió plenària ordinària i aquelles extraordinàries en què així ho estime. Esta convocatòria no necessitarà cap formalitat i es podrà utilitzar qualsevol dels procediments habituals de comunicació, inclosos els verbals.

Composició

 

 

ALCALDE

 

GRUPO COMPROMÍS

Excmo. Sr. Joan RIBÓ CANUT

|

 

PORTAVOCES

 

 
|

|

|

 

|

|

|

|
 

 

EMILIANO GARCÍA DOMENE

 

Emiliano García Domene

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Regidor del Partit Socialista.
Regidor Delegat de Turisme i Internalització.
Regidor Delegat de Salut i Consum.
Representant de l'Ajuntament en la Fundació de l'Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de la Província de València.
Vocal suplent en el Consell de Turisme de la C.V.
Vocal de la Junta Local de Protecció Civil
Vocal de la Comissió de Seguretat Alimentària de la CV.
Representant en el Comité Local de la Creu Roja Espanyola.
Representant en la Red de Ciudades AVE.
Membre del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA).
Vocal suplent del Consell Rector del Consorci València 2007.
Presidente del Consell d'Administració del Palau de Congressos.
President del Patronat de la Fundació de la CV Turisme València.
Vicepresident de la Junta Municipal de Marítim.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.

DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS

Retribució anual bruta: 76.681,36

Declaració de béns i drets patrimonials:

BOP 03.07.2019 (pdf 202 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 202 Kb)

Declaració (pdf 237 kb).

BIOGRAFIA

Nascut a Requena. 1ª Promoció de Sommelier per la Universitat Politècnica de València i Màster en Viticultura, Enologia i Màrqueting del Vi. Va deixar els estudis de Filologia per a convertir-se en empresari hostaler. Ha estat vicepresident de la Federació Espanyola d'Hostaleria, vicepresident de CEPYMEV, membre de la Junta Directiva de CEV, vocal de CIERVAL, president d'ACIPMAR (Associació de Comerciants, Industrials i Professionals del Marítim) i patró de Valenciaport, Fundació Étnor i Fundació Bancaixa. És autor de diferents articles de premsa i col·laborador en programes de ràdio, a més de ponent i conferenciant. Des del 1994 és propietari del restaurant Casa Montaña, i des del 2017 fins el 2019, gerent de Barracart.

 

DOCUMENT TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Trajectòria professional (pdf 36 Kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962085043
Pl. Ajuntament, 1 planta baixa - 46002
E-mail: regidoriaturisme@valencia.es, regidoriasanitaticonsum@valencia.es

REGISTRE DE VIATGES

Viatges realitzats