S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)
Liquidació dels pressupostos de 2022 (pdf 10,4 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Quart Trimestre de 2022

CI 26a Formació 00208-22-25

CI 30a Cult. Festiva 01904-22-336CI 31a Mobilitat 01801-22-6840CI 32a Addiccions 02501-22-10CI 33a B. Social 02201-22-87CI 34a Educació 02101-22-447CI 35a C.I.A. 02701-22-496CI 36a P. Urbans 03201-22-25CI 37a B. Social 02201-22-132CI 38a Ocupament 02902-22-2212CI 39a Patrimoni 05301-22-516CI 40a Educació 02101-22-447CI 41a C.I.A. 02701-22-456CI 42a Mobilitat 01801-22-13728TA-TB 57a Personal 01101-22-3538TA-TB 58a Tresoreria 04901-22-491TA-TB 59a Gest. Tributària H4962-22-16TA-TB 60a SerTic 00801-22-320TA-TB 61a S.C.T. 01201-22-655TA-TB 62a B. Social 02201-22-126TA-TB 63a C.I.A. 02701-22-537TA-TB 64a S.C.T. 01201-22-318TA-TB 65a Educació 02101-22-686TA-TB 66a Personal 01101-22-4780

Tercer Trimestre de 2022

CI 11a Cont Acústica 02610-22-52

CI 19a Emerg Climàtica 08001-21-44

CI 20a Mobilitat 01801-22-5046

CI 21a Turisme 01909-22-88CI 22a Pobles 02310-22-379CI 23a SerTic 00801-22-272CI 25a Ocupament 02902-22-287

CI 27a Ocupament 02902-22-308CI 28a Ocupament 02902-22-288

CI 29a Emerg Climàtica 08001-22-78TA-TB 38a Jardins 04001-22-456

TA-TB 41a Igualtat 02230-22-124TA-TB 42a Salut Laboral 01102-22-45TA-TB 43a Of Ciut Intel·ligent 00805-22-12TA-TB 44a Ocupament 02902-22-271TA-TB 45a B Social 02201-22-91TA-TB 46a Descentralització 02301-22-248

TA-TB 47a Turisme 01909-22-92TA-TB 48a Personal 01101-22-3076

TA-TB 49a Acc Cultural 01905-22-358TA-TB 50a Sanitat 02401-22-2187TA-TB 51a i 24a CI Ocup 02902-22-270TA-TB 52a Innovació 01911-22-2459

TA-TB 53a Ocup 02902-22-1039TA-TB 54a Tresoreria 04901-22-459TA-TB 55a Acció Cultural 01905-22-377TA-TB 58a Comerç 02901-22-2974

Segon Trimestre de 2022

CI 4a P. València 02310-11-7

CI 5a Educació 02101-22-47

CI 7a Educació 02101-21-267

CI 8a Addiccions 02501-21-18CI 9a E. Climàtica 08001-22-33

CI 10a Vivenda 03910-21-401

CI 13a Coord. Ob. V. Públ. 03401-22-246

CI 14a Innovació 00202-22-21

CI 15a P. Local 01401-22-1884

CI 16a P. Local 01401-22-2138CI 17a Coord. Ob. V. Públ. 03401-22-281

CI 18a Innovació 00202-22-7

TA-TB 11a Ocupament 02902-21-595TA-TB 12a S.C.T. 01201-22-124

TA-TB 13a Envelliment Actiu 02224-22-28TA-TB 14a Ocupament 02902-21-595

TA-TB 15a Ocupament 02902-20-480

TA-TB 16a Ocupament 02902-21-1111TA-TB 17a Ocupament 02902-20-489TA-TB 18a Ocupament 02902-20-488

TA-TB 19a Ocupament 02902-21-1114TA-TB 20a Ocupament 02902-21-1112TA-TB 21a Ocupament 02902-21-1113

TA-TB 22a Ocupament 02902-21-508

TA-TB 23a Ocupament 02902-21-2394

TA-TB 24a Esports 01903-22-89TA-TB 26a i CI 6a Innovació 01911-22-1346TA-TB 27a Vivenda 03910-22-402

TA-TB 28a Ocupament 02902-21-2393TA-TB 29a i CI 12a Ocupament 02902-19-109

TA-TB 30a Ocupament 02902-21-2393TA-TB 31a Ocupament 02902-22-127TA-TB 33a Esports 01903-22-128TA-TB 34a Turisme 01909-22-66TA-TB 35a S.C.T. 01201-22-318

TA-TB 36a Comerç 02901-22-2389TA-TB 37a SerTic 00801-22-168

TA-TB 39a Platges i Q. Acúst. 02610-22-176TA-TB 40a Ocupament 02902-21-2394

Primer Trimestre de 2022

IR 1 SEP 05501-22-3IR 2 SEP 05501-22-5TA-TB 1 SEP 05501-22-2

TA-TB 2 i CI 1 Ocupament 02902-21-2393

TA-TB 3 i CI 2 Ocupament 02902-21-2394

TA-TB 4 i CI 3 Ocupament 02902-21-2553TA-TB 5 Ocupament 02902-21-1113

TA-TB 6 Ocupament 02902-21-1114TA-TB 7 Ocupament 02902-21-1112TA-TB 8 Ocupament 02902-21-1111

TA-TB 9 Ocupament 02902-21-508

TA-TB 10 Alcaldía 00201-22-8