Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

L'oficina municipal d'estadística actualitza les dades sobre mobilitat, ocupació, turisme, consum i covid-19

Les dades estan a la disposició de la ciutadania a través de la web municipal i les diferents xarxes socials

• Estadístiques

03/09/2021

L'oficina d'estadística de l'Ajuntament de València ha actualitzat la informació que posa a la disposició de la ciutadania a través de la web municipal i dels comptes en xarxes socials, amb noves dades relatives a diferents camps com la mobilitat, l'ocupació, el turisme, el consum, la demografia o la covid-19. Els apartats que han sigut actualitzats en els últims dies són els titulats com a Últimes dades, Panells interactius, i Evolució del covid-19 a la ciutat de València.

 

En l'apartat d'Últimes Dades, la informació que s'oferix en la web municipal es referix a quatre elements, evolució de l'atur i les contractacions, desglossada per nacionalitats i sectors econòmics, l’evolució de l'índex de preus al consum, ocupació hotelera i d'apartaments turístics, evolució de la matriculació de vehicles, trànsit tant en l'Aeroport com en el Port de València i evolució del nombre de viatgers de l'EMT.

El segon dels apartats actualitzats és el denominat Panells Interactius, una sèrie de gràfiques d'informació visual que recull temàtiques diferents. En este cas, s'han renovat les dades visuals del panell d'objectius de desenvolupament sostenible, panell d'indicadors de conjuntura, el visor d'àrees vulnerables, l'habitual informació meteorològica MeteoVLC i les dades de Mortalitat per districtes i barris, corresponents al període 2011-2015. En este apartat també apareixen uns mapes interactius en els quals es mostra informació relativa a la distribució de la població i de la renda en els diferents barris de la ciutat.

Finalment, la web d'Estadística renova la informació recollida en l'apartat de la covid-19, amb els quatre apartats que actualitza de manera periòdica des de l'inici de la pandèmia: Incidències, Mobilitat, Panell d'Indicadors, i Informació sociodemogràfica.

 

www.valencia.es

https://www.valencia.es/cas/estadistica/ultimos-datos

https://www.valencia.es/cas/estadistica/paneles-interactivos

https://www.valencia.es/cas/estadistica/covid-19#enlace-ancla