S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Vivenda posa en marxa un procediment nou d'inscripció al lloguer assequible municipal

A partir de hui, les persones interessades poden inscriure's en qualsevol moment al registre de demandants d'habitatge

• Les persones sol·licitants que ja estiguen inscrites a l’antic registre hauran de renovar la inscripció al nou en el termini de 2 mesos

16/01/2023

L’Ajuntament de València posa hui en funcionament el nou procediment d’inscripció al lloguer assequible municipal. Així ho ha explicat la regidora de Vivenda, Isabel Lozano, que, segons ha dit, “suposa la simplificació i l'agilitació dels processos, la reducció de l'excés de càrregues administratives per a la ciutadania i la millora de certs aspectes que hi ha en els procediments administratius per ser adjudicatari d'un habitatge municipal en règim de lloguer”. A més, Isabel Lozano ha explicat que “amb això millorem la resposta a les necessitats habitacionals de la ciutadania per garantir el dret subjectiu a un habitatge assequible, digne i adequat”.
 

Igualment, Isabel Lozano ha explicat que ara “tot el procés serà més senzill i més ràpid, tant per als interessats com per a l’administració. Continuem així el nostre treball per tal que la ciutadania puga accedir als lloguers amb preus assequibles que oferix l’Ajuntament de València”.

Per ser adjudicatària d'un habitatge en règim de lloguer assequible s’haurà d'estar inscrit al registre de demandants d'habitatge, per a la qual cosa caldrà reunir quatre requisits: estar empadronat a València (o poder acreditar la residència efectiva al terme municipal, llevat del cas de les dones víctimes de violència de gènere), no tindre cap habitatge en propietat a tot el territori nacional, disposar d’uns ingressos mínims de 0,5 d’indicador públic de renda d’efectes múltiples IPREM (4.200 €/anuals) i que els ingressos anuals de la unitat de convivència no siguen superiors a 3,5 IPREM (29.400 €/anuals). En el cas de famílies nombroses o amb persones amb discapacitat, el llindar puja a 4 i 5 IPREM (33.600 €/anuals i 42.000 €/anuals).

Per aconseguir la major heterogeneïtat possible en l'adjudicació d'habitatges, s'estableixen set grups de demanda: demanda general, menors de 35 anys i més grans de 65 anys (ambdós inclosos), famílies monoparentals i famílies nombroses, víctimes de violència de gènere, domèstica o terrorisme, unitats de convivència amb algun membre que tinga situació de dependència declarada per la conselleria competent o algun membre amb diversitat funcional que acredite un grau de discapacitat igual o superior al 33%, en situació de desnonament imminent o pèrdua de l'habitatge en els darrers 12 mesos, derivades dels diferents programes de l'àrea municipal de benestar i drets socials.

Els criteris que s'establixen per a la baremació són els ingressos totals de la unitat de convivència (màxim 50 punts) i les situacions de vulnerabilitat especial que afecten la unitat de convivència (màxim 50 punts).

L’import mensual del lloguer dels habitatges s’hi determinarà de conformitat amb els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència. D'esta manera, l'import de la renda mensual del lloguer de l'habitatge serà el 25% dels ingressos anuals totals de la unitat de convivència del darrer període impositiu amb el termini de presentació vençut, dividits entre 12.

A partir de hui, les persones interessades poden inscriure's, en qualsevol moment, al registre de demandants d'habitatge. La sol·licitud es pot presentar telemàticament a la seu electrònica de la pàgina web de l'Ajuntament de València o a qualsevol registre d'entrada municipal, així com als altres llocs previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Les persones sol·licitants que ja estiguen inscrites a l’antic registre de demandants de lloguer, creat per acord de la Junta de Govern Local de data 22 d'abril de 2016, hauran de renovar la inscripció al nou en el termini de 2 mesos. En cas contrari, causaran baixa d'ofici i perdran en conseqüència l'antiguitat derivada de la data d'inscripció a l'antic registre.

Recursos multimèdia

Isabel Lozano