Pressupost 2019

Els pressupostos del 2019 són els mes alts de la *história de València, i milloren les partides destinades a neteja, turisme, mercats, a despesa de personal, i a millorar els barris que mes ho necessiten.

Dades úniques
Pressupost Municipal 2019
849,22 MM
Creixement respecte 2018
4,7 %
Serveis Públics Bàsics
356,83 MM
Protecció i Promoció Social
99,64 MM
Pressupost general consolidat per a l'exercici 2019

Pressupost general consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada, empreses i l'entitat pública empresarial municipal.

Pressupost de despeses per funcions o programes
Pressupost d'ingressos
Fonts de finançament