Presentació

El Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar (RMSER) és un Registre públic municipal de caràcter administratiu i està constituït per tots aquells immobles, tant solars com edificis, que hagen sigut prèviament inclosos en el mateix per resolució administrativa dictada per l'òrgan municipal competent.

Es distingixen dos categories de béns que formen part del mateix, d'una part aquells sobre els quals hi ha una orde d'edificació en vigor, i d'una altra els que es troben en Règim d'Edificació o Rehabilitació forçosa. Estes dos categories són radicalment distintes ja que en el primer supòsit l'orde en vigor implica que encara no hi ha un incompliment per part del propietari tenint termini per a complir el deure d'edificar sol·licitant llicència, enfront del segon supòsit d'inclusió que comprenent distintes situacions pressuposen un incompliment de deures urbanístics el que podrà implicar la substitució del propietari tenint termini per a complir el deure d'edificar sol·licitant llicència, enfront del segon supòsit d'inclusió que comprenent distintes situacions pressuposen un incompliment de deures urbanístics el que podrà implicar la substitució del propietari per l'agent edificador o rehabilitador, l'expropiació, venda forçosa.

És un mecanisme jurídic la funció del qual consistix a garantir el compliment dels deures urbanístics d'edificació i conservació que pesen sobre el propietari, no sols amb l'objectiu de tallar d'arrel fenòmens especulatius de retenció de sòl, sinó també per a aconseguir la revitalització de zones urbanes que presenten algun símptoma de degradació, preservant la imatge i estètica urbana de les nostres ciutats i garantint simultàniament condicions adequades de salubritat i ornament públic.

El caràcter públic del RMSER ho convertix en font d'informació per als que estiguen interessats a participar del proces de regeneració urbana en la ciutat de València.

Finalment, cal assenyalar que el RMSER en l'Ajuntament de València és gestionat per dos Servicis Municipals: El Servici de Centre Històric i el Servici d'Assessorament Urbanístic i Programació

Ir a Inicio