S'està cercant, espereu....

Pla de recuperació i resiliència d'Espanya - València

Pla de recuperació, transformació i resiliència d'Espanya

Per a poder accedir als fons del Mecanismes de Recuperació i Resiliència, principal instruments de Next Generation és necessari acordar un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
“Espanya pot” és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya i aprovat per la Comissió.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és un projecte de país que traça el full de ruta per a la modernització de l'economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d'ocupació, per a la reconstrucció econòmica sòlida, inclusiva i resilient després de la crisi de la COVID, i per a respondre als reptes de la dècada vinent.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es finança amb el Mecanisme de Recuperació principal instrument de Next Generation.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) és un document de planificació que es complementa amb:
•    CID: Proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

•    OA: Disposicions Operatives del Pla de Recuperació acordades pel Govern d'Espanya i la Comissió Europea
Addicionalment s'han publicat els següents documents normatius:
•    Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

•    Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

•    Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Més informació


 

El pla s'estructura en:
· 4 eixos. (Transició ecològica, Transformació digital, Cohesió social i territorial, Igualtat de gènere).

· 10 polítiques palanques.

· 212 mesures. (Reformes i inversions) 


 

· Nivell estratègic.
Consta de PRTR, CID i OA.
· Nivell operatiu.
Consta de Projecte, Subprojecte nivell 1, Subprojecte nivell 2 i Línia d'Acció


PRINCIPIS DE GESTIÓ

El PRTR ha d'executar-se sota els següents 7 principis:
1. Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
2. Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
3. Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de resultat sobre l'avaluació inicial.
4. Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau la corrupció i els conflictes d'interés.
5. Compatibilitat del règim d'ajudes d'Estat i prevenció del doble finançament.
6. Identificació del perceptor final dels fons, siga com a beneficiari de les ajudes, o adjudicatari d'un contracte o subcontractista.
7. Comunicació.

El PRTR és una forma nova de gestió orientada a la consecuición de Fites i Objectius. Aconseguir aquestes Fites i Objectius suposa el compliment del PRTR i el deslliurament dels fons de la Unió Europea. No obstant això, el respecte dels altres 6 principis és una exigència l'incompliment de la qual pot provocar devolucions o minoracions.
 

GOVERNANÇA

D'acord amb el Reial decret 36/ 2020 la governança del PRTR és la següent:


 

Nivell central:
· Conferències Sectorials amb les CCAA.
Per a canalitzar la participació de les CCAA i Corporacions Locals.
· Autoritat Responsable del MRR.
Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda per a impulsar el desenvolupament del Pla , coordinar als Ministeris, CCAA i EELL i actuar com a punt de contacte de la Comissió Europea.
· Conferència Sectorial del Pla.
Òrgan de cooperació entre l'Estat i les Conselleries autonòmiques responsables dels Fons Europeus i la FEMP, presidida per la Ministra d'Hisenda.
· Comissió Ministerial per a la Recuperació.
Direcció i coordinació del Pla de Recuperació, presidida pel President del Govern.
 

PERTE: INTRUMENTO NOU DE COL·LABORACIÓ PUBLIQUE-PRIVADA.

Els PERTE són projectes de caràcter estratègic amb gran capacitat d'arrossegament per al creixement econòmic, l'ocupació i la competitivitat de l'economia espanyola, amb un alt component de col·laboració públic privada i transversal a les diferents administracions.
Són una nova figura, amb vocació de permanència, concebuda com un mecanisme d'impuls i coordinació de projectes molt prioritaris, especialment complexos o en els quals existisca una clara fallada de mercat, externalitats importants o una insuficient iniciativa o capacitat d'inversió per part del sector privat. El seu objectiu és contribuir a una gestió àgil i eficient dels fons i reforçar aquells projectes que contribuïsquen clarament a la transformació de l'economia espanyola. Els PERTE són aprovats pel Consell de Ministres a partir de criteris objectius i transparents.
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes