Servicios de la web

Hall

Concursos de l'Ajuntament de València

logotipo Ayuntamiento
Nom del concurs:
Tècnic Mitjà (Arquitecte Tècnic) (19/01/2006)
Tipus:
Funcionari
Grup:
B

Places:

Total: 20
Promoció interna:
Reserva discapacitats:

Publicació:

BOP:
01/19/2006
DOCV:
BOE:

Presentació d'instàncies: Necessàriament a través de Seu Electrònica

Instàncies:
01/20/2006 a 02/11/2006
Drets d'examen:
Lloc de pagament:

Observacions:

Es comunica que el dia 3 de desembre del 2007 s'han exposat en el tauler d'anuncis del Servici de Personal, carrer de la Sang núm. 5, la relació de concursants ordenada de major a menor puntuació i segons l'orde de petició, amb les notes obtingudes i l'adjudicació provional dels llocs de treball de les convocatòries corresponents a la provisió definitiva de 20 llocs de treball de Tècnic Mitjà amb categoria d'Arquitecte Tècnic.

NOTIFICACIÓ.- Es concedix als concursants que figuren en la relació un termini de 10 dies hàbils perquè formulen les reclamacions que estimen pertinents en relació a la baremació i/o adjudicació provisional dels llocs de treball. Cas de no produir-se cap reclamació, s'entendrà elevada a definitiva la present relació provisional.

València, 26 de novembre del 2007Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI