S'està cercant, espereu....

Reclamacions - València

RECLAMACIONS

Com reclamar?

Assessorament

Quan un consumidor estima que han sigut vulnerats els seus drets, ha de posar-hoen coneiximent del venedor o prestador de servicis i tractar d'aclarir els fets. Esta és la primera via per a solucionar un conflicte: no perdre la calma i tractar de conciliar posicions per mitjà del diàleg.

Si esta solució no ha sigut satisfactòria o ha sigut impossible, cal recórrer als mecanismes que la normativa de consum establix per a portar avant la reclamació. Però també cal tindre en compte que serà inútil plantejar una reclamació si no es poden demostrar fets certs difícils de comprovar per mitjà de la intervenció de les autoritats de consum, inclús quan intervé la inspecció. Per això aconsellem llegir bé els contractes i guardar tota la documentació, sobretot contractes i factures.

Vies per a formular la reclamació:

  • Sol·licitar els Fulls de Reclamacions oficials de la Generalitat Valenciana. Omplir-les seguint les instruccions i fer arribar l'exemplar per a l'Administració als organismes competents (Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor, Servici Territorial de Consum). El consumidor conservarà en el seu poder la còpia de color verd.
  • Presentar directament la reclamació en qualsevol dels organismes esmentats o en una Associació de Consumidors.
  • En el supòsit de no disposar de fulls de reclamacions, es pot reclamar per mitjà d'un escrit en el que consten clarament les dades del reclamant i del reclamat, l'exposició dels fets que motiven la reclamació, la pretensió, la data i la firma del reclamant.

Pot descarregar-se l'imprés en format pdf (1329 kb).

Observacions

  • Siga quin siga el mitjà triat, és molt important fer constar clarament la pretensió, és a dir, expressar quina és la solució que el consumidor espera obtindre.
  • També cal aportar tota la documentació de què es dispose en la que estiguen reflectides les circumstàncies del contracte de consum (factures, rebuts, fullets publicitaris, documents de garantia, etiquetatge, instruccions d'ús, etc.)

Informació addicional