S'està cercant, espereu....

Energies renovables - València

Energies Renovables i no Renovables

· Renovables: Són les que provenen de l'energia primària emesa pel Sol, com la fotovoltaica, la solar tèrmica, l'eòlica, la hidroelèctrica, la geotèrmica, la biomassa o la de les marees marines.

· No Renovables: També conegudes per Energies convencionals derivades dels combustibles fòssils i l'energia nuclear, i són les que es troben en quantitat limitada i que una vegada consumides no poden generar-se novament ja que no hi ha un sistema per a produir-les de forma eficaç i ràpida.

Avantatges generals de les energies renovables:

· Respecten i protegixen el medi ambient, no són contaminants al generar l'energia i representen l'alternativa d'energia més neta.
· No requerixen gestionar els residus generats durant milions d'anys.
· Afavorix l'autonomia de les regions i disminuïx la dependència energètica exterior promovent la generació d'ocupació local ja que desenrotlla en la mateixa regió on s'implanta.
· No suposen una amenaça per a la salut de les persones.
· Es tracta d'energies de fonts que són inesgotables, com el sol o l'aigua.

Desavantatges de les energies renovables:

· Es necessita una forta inversió inicial encara que el retorn no sol ser molt elevat.
· A l'augmentar la demanda d'este tipus d'energies, la disponibilitat pot ocasionar algun retard en la instal·lació.
· En un principi es necessitaven grans extensions per a les instal·lacions. En l'actualitat la necessitat de superfícies disminuïx a mesura que este tipus d'energies es fan més eficients.
· No són fonts de producció d'energia contínua ja que depenen de les condicions atmosfèriques o dels Fenòmens naturals.

Avantatges de l'energia solar

· És una energia renovable,
· És una energia totalment neta i no emet substàncies contaminants a l'atmosfera.
· És molt més barata a mitjà i llarg termini i permet avançar en la direcció de l'autosuficiència.
· No contamina acústicament i no necessita un manteniment costós.

Desavantatges de l'energia solar

· Es necessita una gran superfície per a produir quantitats importants d'energia.
· Els panells solars deuen d'estar en zones amb una gran incidència de rajos solars.
· Es necessita un important desembossament econòmic inicial.
· Les traves i els alts impostos en forma de normatives que impedixen el seu desenrotllament.

Avantatges de l'energia eòlica

· Igual que l'energia solar és totalment renovable ja que la seua font és el vent.
· És una energia totalment neta. L'energia eòlica contribuïx a frenar el canvi climàtic.
· Els aerogeneradors són cada vegada més potents i eficients produint un major quantitat d'energia en la mateixa superfície ocupada, incloent-hi els aerogeneradors offshore.
· L'energia eòlica pot utilitzar-se tant en la ciutat (microeòlica) com en zones de gran consum (parcs eòlics).

Desavantatges de l'energia eòlica

· Ubicació dels aerogeneradors en una zona on bufe el vent i on no existisquen barreres naturals o artificials al seu pas.
· Els aerogeneradors poden provocar un impacte paisatgístic en determinades persones i són susceptibles de produir alguna mortaldat entre les aus.