S'està cercant, espereu....

Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2022

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2022 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de novembre de 2021.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2022. Tom Resum (pdf 6420 Kb)
Liquidació dels pressupostos de 2022 (pdf 10,4 Mb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 23 de desembre de 2021 (pdf 1,1 Mb).

Publicació de l'acord al BOP n. 252 de 31 de desembre de 2021 (pdf 1,2 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2021-27) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2021-3842).
Anunci publicat en el BOP n. 224, de 19 de novembre de 2021.
Periode d’exposició: del 22 de novembre fins al 14 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acord aprovació inicial BOP 19 novembre 2021 (Pdf 273 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 1091 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - Ple

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdits

En compliment del que es disposa en l'article 179.4 en relació amb els articles 169, 170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, queden exposats al públic els expedients pel termini de quinze dies hàbils, podent-se consultar en la web valencia.es, amb caràcter general determinats en aquests preceptes legals. 

D'acord amb el que es preveu en l'article 177.6 del RDL 2/2004 el present acord serà immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seua resolució al recurrent dins d'aquest termini. 

Transcorreguts huit dies des de l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988).

Disseté expedientede modificació de crédits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 17a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-35) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 215, de 9 de novembre de 2020.

Periode d'exposició: del 10 fins al 30 de novembre de 2020.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 17a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 238 d'11 de desembre de 2020 (pdf 132 kb).Aprovació Inicial 17e expedient de modificació de crèdits (pdf 206 kb).Aprovació Inicial 17a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 215 de 9 de novembre de 2020 (pdf 129 kb).

Setzé expedient de modificació de crédits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 16a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-31) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 192, de 5 d'octubre de 2020.

Periode d'exposició: del 6 fins al 28 d'octubre de 2020.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 16a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 215 de 9 de novembre de 2020 (pdf 259 kb).Aprovació Inicial 16e expedient de modificació de crèdits (pdf 218 kb).Aprovació Inicial 16a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 192 de 5 d'octubre de 2020 (pdf 250 kb).

Quinzè expedient de modificaciò de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 15a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-30) del Servici Econòmic Pressupostari. 

Anunci publicat en el BOP nº 151, de 7 de agosto de 2020.

Periode d'exposició: del 10 fins al 28 d'agost de 2020.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

 

Aprovació definitiva 15a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 175 de 10 de setembre de 2020 (pdf 98 kb).Aprovació Inicial 15é expedient de modificació de crèdits (pdf 275 kb).

Catorzé expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 14º expedient de modificació de crèdits (pdf 70 kb). Aprovació definitiva 14a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, Resolució d'Alcaldia (pdf 282 kb). Aprovació definitiva 14a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 127 de 6 de juliol de 2020 (pdf 125 kb).

Tretzé expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 13a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-23) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 127, de 6 de juliol de 2020.

Periode d'exposició: del 7 fins al 27 de juliol de 2020.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació definitiva 13a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 151 de 7 de agosto de 2020 (pdf 215 kb).Aprovació Inicial 13e expedient de modificació de crèdits (pdf 1148 kb).

Dotzé expedient de modificació de crèdits

En compliment del que es disposa en l'article 179.4 en relació amb els articles 169, 170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, queda exposat al públic l'acord pel termini de quinze dies hàbils, podent-se consultar en la web valencia.es, amb caràcter general determinats en aquests preceptes legals.
D'acord amb el que es preveu en l'article 177.6 del RDL 2/2004 el present acord serà immediatament executiu, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels huit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seua resolució al recurrent dins d'aquest termini.
Transcorreguts huit dies des de l'endemà a la interposició de la reclamació sense que haguera recaigut resolució expressa s'entendrà desestimada la mateixa, i podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu en el termini de sis mesos, a comptar des de l'endemà al de la desestimació presumpta, (art. 8, 45 i 46 de la Llei 29/1988).

Aprovació Definitiva 12e expedient de modificació de crèdits (pdf 152 kb). Aprovació definitiva 12a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 127 de 6 de juliol de 2020 (pdf 114 kb).

Onzé expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 11º expedient de modificació de crèdits (pdf 65 kb). Aprovació definitiva 11a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, Resolució d'Alcaldia (pdf 283 kb). Aprovació definitiva 11a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 127 de 6 de juliol de 2020 (pdf 122 kb).

Dècim expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 10º expedient de modificació de crèdits (pdf 70 kb). Aprovació definitiva 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, Resolució d'Alcaldia (pdf 281 kb). Aprovació definitiva 10a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 108 de 8 de juny de 2020 (pdf 350 kb).

Nové expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-20) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP nº 108, de 8 de juny de 2020.

Periode d'exposició: del 9 fins al 30 de juny de 2020.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 9e expedient de modificació de crèdits (pdf 150 kb). Aprovació Inicial 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 108 de 8 d'e juny de 2020 (pdf 323 kb).

Huité expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 8º expedient de modificació de crèdits (pdf 68 kb). Aprovació definitiva 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, Resolució d'Alcaldia (pdf 282 kb). Aprovació definitiva 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 88 d'11 de maig de 2020 (pdf 321kb).

Seté expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 7º expedient de modificació de crèdits (pdf 518 kb). Aprovació definitiva 7ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 88 d'11 de maig de 2020 (pdf 348 kb).

Sisé expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 6º expedient de modificació de crèdits (pdf 68 kb). Aprovació definitiva 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 65 de 3 d'abril de 2020 (pdf 123 kb).

Cinqué expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 63 de 1 d'abril de 2020 (pdf 124 kb).

Quart expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 4º expedient de modificació de crèdits (pdf 77 kb). Aprovació definitiva 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 63 de 1 d'abril de 2020 (pdf 131 kb).

Tercer expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 63 de 1 d'abril de 2020 (pdf 123 kb).

Segon expedient de modificació de crèdits

Aprovació definitiva 2º expedient de modificació de crèdits (pdf 95 kb). Aprovació definitiva 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 63 de 1 d'abril de 2020 (pdf 133 kb).

Primer expedient de modificació de crèdits

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb l'article 177.2, i articles 170 i 171; s'exposa: la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits 2020 (expt. 05501-2020-4) del Servici Econòmic Pressupostari.

Anunci publicat en el BOP n. 47, de 9 de març 2020.

Periode d'exposició: del 10 fins al 31 de març.

LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Aprovació Inicial 1r expedient de modificació de crèdits (pdf 83 kb). Aprovació Inicial 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 47 de 9 de març de 2020 (pdf 122 kb). Aprovació definitiva 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020, publicat en BOP n. 71 de 15 d'abril de 2020 (pdf 122 kb).