Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El projecte 50/50 va aconseguir durant el curs passat un estalvi de 90.000 kw d'energia i més de 36.000 euros

El regidor d'Emergència climàtica i Transició energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que el programa es durà a terme també este curs

• Des de 2017 ja han participat 44 centres educatius públics amb alumnat de primària

24/11/2021

Un estalvi monetari de 36.533,5 euros, un volum de 35.645,3 quilograms de CO que s'han deixat d'emetre a l'atmosfera, i l'estalvi de 89.927,9 kilowatios d'energia elèctrica i de 26.193,8 metres cúbics d'aigua. Este és el resultat del programa 50/50 desenvolupat en els centres escolars de la ciutat durant el passat curs 2020-2021. El regidor d'Emergència climàtica i Transició energètica, Alejandro Ramon, ha explicat que ha explicat que, atesos els bons resultats d'estalvi i de presa de consciència, el programa es durà a terme de nou al llarg de l'actual curs escolar.

 

L'Ajuntament va posar a la disposició dels col·legis de la ciutat, l'any 2017, el projecte 50/50, una iniciativa de caràcter educatiu i participatiu. Des de llavors, i fins al curs actual, ja han participat 44 centres educatius públics amb alumnat de Primària, que s'han anat sumant de manera creixent (5 centres en el curs 2017-2018, 10 centres en el curs 2018-2019, 14 centres en el curs 2020-2021 i 15 centres en el curs 2021-2022).

Tal com ha subratllat Alejandro Ramon, “l'objectiu del programa és la conscienciació a les escoles per part de l'alumnat de menor edat de la importància de l'estalvi d'energia i de la lluita contra el canvi climàtic per a evitar emissions”. “Els resultats del curs passat ens avalen”, ha assegurat l'edil, que ha anunciat que el programa es repetirà de nou al llarg d’este curs “perquè creiem que és una eina perfecta per a conscienciar a les i els més xicotets en les bones pràctiques energètiques i estalvi d'energia, però també per a fer de les nostres instal·lacions espais òptims i eficaços per a estalviar en la factura de la llum i també per a reduir la contaminació de la ciutat”.

Es tracta, com és conegut, d'un programa de mesures i comportaments que assumeix tota la comunitat educativa, dirigides a estalviar energia, tant en l'enllumenat com en la calefacció, en l'estalvi d'aigua, i en la reducció de les emissions de CO₂ i, a conseqüència de tot això, aconseguir també un estalvi econòmic.

Cada centre educatiu participant constitueix un equip energètic integrat per diferents membres de la comunitat educativa, en el qual l'alumnat assumeix la part protagonista, i està assessorat per una empresa especialista contractada per l'Ajuntament. L'equip energètic és l'encarregat de dur a terme de les mesures d'estalvi d'energia i d'aigua triades, vetlar pel compliment del projecte, transmetre els coneixements als altres estudiants, i servir de via de participació a tot el centre. Les persones que participen en el projecte es converteixen en un factor de conscienciació per a la resta de la societat alhora que es consciencien ells mateixos.

En finalitzar el projecte en cada curs escolar, cada centre participant rep una subvenció que serà igual a l'estalvi net global positiu aconseguit. La meitat d'esta subvenció s'abona a fons perdut i l'altra meitat es dedica a sufragar les mesures d'eficiència energètica propostes pel centre i una vegada aprovades pels servicis tècnics de l'Ajuntament de València. D'ací el nom del programa, 50/50.

El regidor Ramón ha assenyalat les especials característiques del passat curs escolar, condicionat per la implantació de les mesures sanitàries necessàries enfront de la covid-19, que han ocasionat efectes específics, i han influït en els resultats finals del programa: s'ha registrat un increment del consum d'aigua respecte a cursos anteriors, a causa de la rentada més freqüent de mans i de superfícies; i també un augment en el consum energètic de la calefacció derivat de l'onada de fred i de l'obligació de mantindre obertes les portes i finestres de les aules per a garantir la ventilació anti-covid.

A causa d’estes circumstàncies, ha apuntat el regidor, per a l'estalvi econòmic estimat no s'ha tingut en compte la calefacció en aquells centres en els quals hi ha hagut un increment important a causa de la pandèmia. Per al càlcul dels estalvis aconseguits, s'han tingut en compte l'històric dels consums els tres anys anteriors.

Recursos multimèdia

Alejandro Ramon