Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-04-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 ABRIL 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 29 de març i 6 i 13 d'abril de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU Centre Cívic i Cultural en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 i 11.
  Expediente .- E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit de la Casa dels Bous.
  Expediente .- E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 15 de març de 2018, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a 31 de desembre de 2016.
  Expediente .- E-05303-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic del Ple.
  Expediente .- E-00401-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa rectificar l'acord plenari núm. 7, de 28 de març, i addicionar al Pla municipal normatiu per al 2018 noves previsions d'elaboració de disposicions i reglaments.
  Expediente .- E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2017.
  Expediente .- E-00407-2018-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2018.
  Expediente .- E-04302-2018-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 1r trimestre 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2018-000005-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000010-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2017.
  Expediente .- E-00408-2018-000321-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
  Expediente .- E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana de la Romeria del Santíssim Crist de la Salut del Palmar.
  Expediente .- E-01909-2017-000061-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública.
  Expediente .- E-01905-2018-000056-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar la creació de l'òrgan denominat Comissionat Especial per a preparar la futura ubicació a València del Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible (World Sustainable Food Centre), de la FAO.
  Expediente .- E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa ratificar el Conveni Col·lectiu de Treball del Personal Laboral de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-70014-2017-000096-00 - Aprovat
 • 0020.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Alimentari Municipal.
  Expediente .- E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
 • 0021.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada al Departament de Sociologia de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-002105-00 - Aprovat
 • 0022.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar les Estratègies Integrals Participatives dels Barris de Benimaclet, els Orriols i Natzaret.
  Expediente .- E-02301-2018-000071-00 -
 • MOCIONS
 • 0023.-Moció subscrita pels portaveus dels grups polítics Compromís, Socialista i València en Comú sobre la dotació econòmica per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
  Expediente .- O-C1502-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els criteris d'admissió en les escoles infantils municipals i el xec escolar.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre l'atorgament d'honors i distincions.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aprovació d'un Pla Integral d'eliminació i prevenció de pintades i grafits en el districte de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la creació d'una Mesa de Seguiment de Grans Projectes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000103-00 - Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i pel i per les portaveus dels grups Compromís, Socialiscia i València en Comú per la inclusió en els PGE de 2018 dels compromisos pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
  Expediente .- O-C1515-2018-000058-00 - Aprovat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000104-00 - Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del soldat Aarón Vidal López, mort en acte de servici.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació del turisme en Falles amb els programes del Pla de Turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de despesa dels turistes en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les vies d'accés dels turistes en Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte econòmic de les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit entre els ajuntaments de València i Torrent sobre el refugi d'animals.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'envasament de 160 kg de mel.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment del Jardí de Vivers.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les inspeccions per l'afecció a zones verdes durant les festes falleres.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les jornades d'apicultura.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura d'aules noves per a xiquets i xiquetes de 2-3 anys en col·legis públics.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'omissió de la fiscalització prèvia en la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per subministrament de combustible durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de telefonia durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses pel manteniment d'edificis durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per la neteja de dependències municipals, col·legis i mercats durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses en energia elèctrica durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament durant el primer trimestre de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors il·legals en l'entorn de l'antic circuit de Fórmula 1.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reintroducció del llobarro a l'Albufera.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la tercera edició de Tastarròs.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre Mundial d'Alimentació Sostenible.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les mesures de protecció adoptades front a la clòtxina zebrada.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors incontrolats a la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'accés a l'embarcador del Palmar.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'extracció de les tovalletes higièniques del col·lector.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de papereres per a envasos.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la web València, capital sostenible.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de banys públics desmuntables al mirador del Pujol.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Incendis del Saler 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre sancions a les empreses de neteja.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la col·laboració en temes mediambientals amb la Generalitat durant el 2018.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació i neteja de fonts ornamentals.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes i residus al costat dels contenidors en el carrer del Mestre Rodrigo.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada imparable del preu del lloguer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la seu de la World Race.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el viatge a Silicon Valley de la primera tinenta d'alcalde.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'agermanament amb la capital de Silicon Valley.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb Airbnb.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Copa Davis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció als turistes Excellence en el Port de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal del programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les quotes dels socis dels programes de turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la participació en fires de turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'arranjament escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la Llei de consells escolars.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els projectes experimentals en activitats econòmiques d'impacte social de les polítiques d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes de formació, orientació i inserció laboral dirigits a col·lectius específics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació que es desenvolupen com a servei propi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el finançament de les polítiques i programes d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal ocupat amb les polítiques d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes de formació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Carles Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Raquel Payà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els centres educatius no inclosos en el programa Edificant.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea d'Educació, Joventut i Esports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Protecció Ciutadana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Govern Interior.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Humà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea d'Alcaldia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Mèdic/Wellness.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Idiomàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Naturalesa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Film Office.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Shopping.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Cruises.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Sports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Gastronomia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Cultural València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a agilitzar la concessió de llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Convention Bureau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la turistificació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Alquería del Moro.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Mèdic/Wellness.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Idiomàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació de la Ceramo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Naturalesa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Shopping.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos dels projectes participatius.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Sports.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Film Office.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Cultura.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Excellence.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Consell de la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IES num. 41 de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els advertiments d'intervenció del xec escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de la convocatòria de les ajudes del xec escolar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en la Galeria del Tossal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en l'Almodí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en les Drassanes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les publicacions de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el refugi del carrer dels Serrans.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del centre de la Saïdia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el servici de taxis per a persones discapacitades.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a passos de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs públic per a espais museístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Festival Internacional de Circ.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Russafa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració del sostre del Saló de Cristall.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els pals explicatius de València en la Memòria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes als altars vicentins.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre accions de suport al poble gitano.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Abastos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat dels locals de restauració.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Morvedre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Algirós.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular dels Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benifaraig.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Poble Nou.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Massarrojos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Carpesa.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobrela Universitat Popular de Borbotó.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de la Torre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Forn d'Alcedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Pinedo.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular del Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Cases de Bàrcena.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'accidents de trànsit el 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les zones de València amb nombre més gran d'accidents.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments de treball (vestuari) de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega de vestuari al Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'última entrega de vestuari per a Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els anoracs d'intervenció de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el període d'entrega de vestuari per a Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos econòmics destinats per a l'adquisició d'equipaments de comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la compra d'equipaments de comunicació per a la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments de comunicació per a la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'incident ocorregut en Vivers el dia 11 d'abril.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el vestuari de reposició del Departament de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de vestuari nou per a Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la gestió realitzada en la compra d'equipaments de comunicació per a la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació pressupostària per a la compra d'equipaments de comunicació en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes a projectes d'educació i foment de la transparència i govern obert.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els centres municipals de servicis socials nous.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els informes municipals en els expedients de la dependència.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la forma de comunicar-se del Cos de Policia en l'exercici de les seues funcions.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la disponibilitat d'equipaments de comunicació o walkies a la PLV durant les Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'excavació i restauració de la muralla islàmica en l'àmbit de la UE-7.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les activitats previstes en el Molí del Tell.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els plecs per a l'externalització dels tràmits de llicències.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja amarga.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els escocells de palmeres en el Bulevard Nord.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada de la plaça de Lázaro Cárdenas.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Rafael Comenge.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres en les motes d'un canal de l'Albufera.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre 2a Convocatòria Expressions d'Interés EDUSI i tramitació d'actuacions.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la poda en la plaça d'Ávila.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de les obres del Projecte Centre Sociocultural Plaça del Pilar - Guillem de Castro.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte del Centre Esportiu Marítim, entre Dr. Lluch i Bloc de Pescadors (2).
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament subterrani de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les restes d'obres en un massís enjardinat de l'av. Alfauir.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'autorització demanial del pàrquing Plaça de la Reina, pendent de formalitzar.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la constitució de Benimàmet com a entitat local menor.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la cessió de solars municipals per a aparcaments provisionals.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Almassora amb el carrer de Maximilià Thous.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre finançament europeu per a la rehabilitació del Casino de l'Americà.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les gestions amb la propietat del cine Metropol.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el solar de Jesuïtes (2).
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l'encàrrec a AUMSA del projecte de rehabilitació de la Fàbrica d'Oli de Marxalenes.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la negociació amb els veïns de la Llotja de Pescadors.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les molèsties per l'activitat dels baixos 18, 20 i 22 de l'Arquebisbe Fabián i Fuero.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Sala d'Exposicions del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres dels intercanviadors de l'EMT en Justícia i General Palanca.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la intensitat de circulació en viaris varis de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova Ordenança de circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la suspensió del Festival Internacional de Milotxes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència de la Bicicleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències ambientals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la conciliació de les bicicletes i els vianants en el passeig Marítim.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a obres en edificis protegits per a la implantació o modificació de l'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de caravanes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a la implantació o modificació d'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pintura de la font de la plaça del Real.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la delimitació de les terrasses.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de nova planta per a activitat subjecta a llicència ambiental.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels interins.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb la final de la Copa del Rei de Rugbi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció en edifici catalogat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'interins.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a activitat subjecta a llicència ambiental.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'ocupació de via pública amb grua torre.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de nova planta o ampliació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències de nova planta o ampliació per a la implantació o modificació d'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma tipus I.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a activitat qualificada subjecta a normativa de comerç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a activitat qualificada subjecta a normativa de comerç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma tipus II.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a activitat subjecta a normativa ambiental.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els set carrers de la Gran Via que no complixen l'Ordenança contra incendis.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ofici de la DGT sobre els senyals de l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre els excrements d'animals en la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la poda de les palmeres del Bulevard Sud.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del circuit de running del jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la Memòria d'Activitats de 2018 de l'Observatori del Canvi Climàtic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'atenció sanitària en el tram del Gulliver.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme a València.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació informàtica dels contractes menors.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de la contractació i el pagament dels cartells de Falles de 2017.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació dels contractes menors.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el viatge a Silicon Valley de la delegada de Formació i Ocupació.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'informe d'identificació i caracterització d'iniciatives de dades generades per la ciutadania.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre contractes menors.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la sol·licitud de subvenció a fons FEDER per a carrils bici.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la marquesina de l'EMT en la plaça de Tetuan.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Amb tú.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la plantilla de Bombers.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de l'Escuraeta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les oposicions a la plantilla de Policia Local.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els solars vacants.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Famas Fest.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • 0285.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el carril bici compartit amb el transport públic.
  Expediente .- E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0286.-Declaració Institucional sobre l'adhesió de la ciutat de València a l'Observatori Mundial de la Contaminació de l'Aire (Global Urban Air Pollution Observatory).
  Aprovat
 • 0287.-Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0288.-Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Falles.
  Quedar assabentat
 • 0289.-Prec formulat pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre polèmica en el món faller.
  Quedar assabentat
 • 0290.-Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la transferència d'edificabilitat a sòl dotacional com a conseqüència del compliment d'una sentència judicial.
  Quedar assabentat
 • 0291.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la renda garantida de ciutadania.
  A contestar en pròxima sessió
(Informació publicada: 04/30/2018 01:04:19 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI