22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-03-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència. Proposa felicitar i agrair els servicis prestats les darreres festes falleres al personal integrant de distints servicis municipals, així com a les contractes dels servicis de neteja pública, EMT i a la Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-00601-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0003.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura presentada per Viajes Halcón, SAU, corresponent a gastos de viatges i estades dels membres de l'equip de govern municipal i personal eventual.
  Expediente .- E-00201-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de març 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000391-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de desembre de 2016.
  Expediente .- E-01101-2017-000063-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de gener de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000062-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de febrer de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000192-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècniques mitjanes de treball social per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga i un psicòleg en el Servici de Drogodependències.
  Expediente .- E-01101-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament per millora d'ocupació, aprovar la reincorporació al lloc de treball reservat i deixar sense efecte un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2017-000117-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
  Expediente .- E-01101-2017-000224-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD) en el Servici de Contractació, Secció de Contractes d'Obres i Servicis de Redacció i Direcció.
  Expediente .- E-01101-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Patrimoni Històric i Artístic.
  Expediente .- E-01101-2017-000227-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD) en el Servici del Cicle Integral de l'Aigua, Secció de Control del Medi Ambient (Abocaments i francs i marjals).
  Expediente .- E-01101-2017-000236-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu en el Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000425-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució i contractar les obres de 'Renovació de clavegueram al barri de Torrefiel a la ciutat de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar la sol·licitud de suspensió del procediment d'execució de les obres de 'Rehabilitació de fatxada i condicionament de l'immoble al carrer de Ferrer i Bigné, 85. Benifaraig'.
  Expediente .- E-04101-2016-000181-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rescindir el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
  Expediente .- E-05302-2016-000467-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de Pere Patrici Mey.
  Expediente .- E-05305-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2015, pel qual es va cedir a la Generalitat una parcel·la per a la construcció d'un centre de salut al barri de Malilla.
  Expediente .- E-05307-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de l'Autoritat Portuària respecte del depòsit de les garanties sol·licitades per l'ocupació del domini públic portuari a la zona de servicis del Port de València, dic Nord i Natzaret.
  Expediente .- E-05307-2016-000116-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per les persones i empreses beneficiàries de les ajudes municipals 'SEED VLCemprén 2014'.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a la creació de la Càtedra de Govern Obert.
  Expediente .- E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de diverses obres.
  Expediente .- E-01201-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar la factura emesa per Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja de les dependències municipals del proppassat mes de febrer.
  Expediente .- E-01201-2017-000202-00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 79009.
  Expediente .- E-01305-2014-000342-00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'interessos en execució de Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreviat núm. 123/13.
  Expediente .- E-01305-2009-000572-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco de Santander, SA, corresponent al lloguer de vehicles i quota finançament prima d'assegurança del proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-01401-2017-001477-00 - Aprovat
 • 0029.-BANDA MUNICIPAL. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de gener de 2017, sobre modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-01601-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de servicis per al 'Control de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
  Expediente .- E-01801-2012-003944-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació per la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Barons ALIA, en concepte de reintegrament total de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000062-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Penya Ciclista Campanar per a l'organització de diversos esdeveniments esportius.
  Expediente .- E-01903-2016-000112-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000084-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'ARAE Patrimonio y Restauración, SLP, en concepte d'obres de restauració d'una àncora situada junt a les Torres dels Serrans.
  Expediente .- E-02001-2016-000486-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures derivades d'exposicions.
  Expediente .- E-02001-2016-000945-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de febrer del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de febrer del contracte de prestació del servici d'urgències socials a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de febrer del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de febrer del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en la 'Oficina municipal d'infovivenda solidària'.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'instal·lació d'una barra en el lavabo de discapacitats del centre ocupacional municipal 'Isabel de Villena'.
  Expediente .- E-02201-2016-000285-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de febrer del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2017-000101-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de febrer del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000107-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes de febrer del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2017-000108-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar i disposar el gasto del primer trimestre de 2017 de l'arrendament d'un local situat al carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- E-02201-2017-000118-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini de justificació sol·licitada per la Fundació Pau i Solidaritat del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la prestació sanitària ambulatòria en Carpesa, Benifaraig, Borbotó i Poble Nou.
  Expediente .- E-02310-2017-000040-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secanim Bio Industries, SAU, corresponent a la prestació del servici de retirada i incineració d'un peix manta rajada encallat a la platja del Perellonet.
  Expediente .- E-02410-2017-000027-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors de les factures emeses per diversos conceptes.
  Expediente .- E-02701-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una ajuda municipal a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000273-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar l'informe ambiental territorial estratègic a l'àmbit del programa d'actuació aïllada als carrers de Rafael Tenes Escrich i del Miniaturista Messeguer.
  Expediente .- E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible el crèdit, aprovar el reajustament del gasto plurianual i autoritzar i disposar el gasto relatiu a la realització de les obres del 'Projecte de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes'.
  Expediente .- E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor d'Auraval Ingenieros, SL, en concepte de treballs de coordinació en seguretat i salut i d'assistència tècnica en les obres d'urbanització al carrer de José Andreu Alabarta.
  Expediente .- E-03301-2016-000100-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual corresponent a la redacció del text refós del planejament del centre històric de 'Ciutat Vella' a través d'Aumsa.
  Expediente .- E-03502-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0053.-PRECS I PREGUNTES
 • 0054(E).-OFICINA D'ESTADÍSTICA. Proposa aprovar el projecte de Reglament municipal sobre el registre d'enquestes i estudis d'opinió.
  Expediente .- E-00810-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa desestimar la sol·licitud de reequilibri econòmic de contracte presentada per la UTE Pavapark-Auplasa.
  Expediente .- E-01404-2017-000031-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000106-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter greu.
  Expediente .- E-01404-2016-000215-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2017-000022-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València', XXXV edició.
  Expediente .- E-02000-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa ratificar la firma de la sol·licitud davant de la Comissió Europea de la proposta Interreg Europe denominada 'Promoting ecological resilience and ecosystem services in Mediterranean sandy coasts included in Natura 2000 network (PRODUNE)' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-03602-2017-000056-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'estalvi net i el percentatge legal de deute de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-05201-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la segona modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa adaptar un lloc de treball d'auxiliar administrativa (PH) per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2016-001078-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa adaptar un lloc de treball d'auxiliar administrativa per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2016-001693-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa adaptar un lloc de treball de personal tècnic mitjà per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2016-001781-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament interí (substitució temporal).
  Expediente .- E-01101-2016-001957-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna per al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2016-001990-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap de negociat administratiu en el Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2017-000456-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició presentada per personal interí.
  Expediente .- E-01101-2017-000460-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'estadístic/a per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000473-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de treball de personal tècnic superior AE en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2017-000483-00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar el canvi de denominació de la Biblioteca Municipal Central de la xarxa de biblioteques municipals de València.
  Expediente .- E-01905-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0074(E).-MOCIÓ d'Alcaldia sobre danys ocasionats per la pluja, el vent i els fenòmens costaners del temporal de gener de 2017.
  Expediente .- E-00400-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0075(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement per a l'aprovació del manual de procediments i exercici d'autoavaluació del risc de frau (EDUSI).
  Expediente .- E-00202-2015-000440-00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre responsabilitat comptable en la retaxació de les parcel·les 21 i 58/59 del parc de Capçalera.
  Expediente .- E-C1509-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2017-000365-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de servici (TD) en el Servici de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2017-000366-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'economistes per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000481-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el projecte de modificació de la plantilla de personal de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000443-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI