21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
06-02-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de gener de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 365/13, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2013-000330-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 1, que desestima la pretensió de no matriculació i declara no justificada l'adquisició del domini d'una parcel·la situada al camí de la Torreta de Malilla.
  Expediente .- E-00501-2013-000242-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 376/11, interposat contra taxa per aprofitament especial del domini públic.
  Expediente .- E-00501-2011-000599-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de desembre del 2013 i consentir i complir la Sentència del Tribunal Suprem, sobre el preu just d'una finca del carrer d’Olba, que va reconéixer el dret de la recurrent a percebre el preu just que es determine en execució de Sentència.
  Expediente .- E-00501-2012-000074-00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 275/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000269-00 - Aprovat
 • 0007.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la Circular de la Intervenció General Municipal sobre les normes de procediment per a la sol·licitud i tramesa de documentació i comunicació de valoracions dels elements d'auditoria en el marc de la PIAE.
  Expediente .- E-00407-2015-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1011-P, de 10 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-01001-2012-000186-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'abonament de la indemnització per finalització de contracte al personal del Pla d'Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Ajuntament de València 2014.
  Expediente .- E-01101-2014-001218-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la relació de llocs de treball, exercici 2015.
  Expediente .- E-01101-2014-001423-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer el dret a la reversió reconeguda per sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-05305-2013-000031-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una ajuda concedida en el marc de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials VLCemprén 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000541-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb les entitats integrants de la Xarxa d'Entitats per al Desenvolupament Local (XEDEL) per a la creació de la Xarxa de Centres d'Empreses (XCE).
  Expediente .- E-00202-2014-000761-00 - Aprovat
 • 0014.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2013 25462 01.
  Expediente .- E-01305-2013-000315-00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 112179.
  Expediente .- E-01305-2013-000404-00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00113 2014 25712.
  Expediente .- E-01305-2014-000293-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 84141.
  Expediente .- E-01305-2013-000326-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4689-W, de 27 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002577-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3496-W, de 14 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002588-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar la cessió gratuïta d'un vehicle ambulància a favor de l'ONGD Bombers sense Fronteres.
  Expediente .- E-01501-2014-000227-00 - Aprovat
 • 0021.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Palau de la Música i Congressos de València, any 2015.
  Expediente .- E-01601-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de control de la contracta de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- E-01801-2009-003107-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb associacions del barri de Natzaret.
  Expediente .- E-01902-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el preu públic dels cursos de monitor de temps lliure infantil i juvenil a realitzar en els centres municipals de Joventut, curs lectiu 2015.
  Expediente .- E-01902-2015-000007-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-01904-2015-000318-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Simbols Senyalització Integral, SCVL.
  Expediente .- E-01905-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa i Regesmit, SLU.
  Expediente .- E-02101-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors ‘l’Amistat’.
  Expediente .- E-02201-2012-004597-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la primera anualitat de vigència del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer.
  Expediente .- E-02201-2013-008034-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del termini d'execució del projecte ‘MIH salut entre iguals-Promoció de la salut'.
  Expediente .- E-02201-2014-007961-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la rectificació d'errors continguts en el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
  Expediente .- E-02201-2014-007995-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del conveni per a la gestió del nucli zoològic firmat amb Modepran.
  Expediente .- E-02401-2013-001256-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdit entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de gasto.
  Expediente .- E-02610-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2014 aplicable a ‘Neteja, instal·lacions i equips, OVCOT i SIRA’ del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2014-000613-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa tindre per efectuada la devolució d'una quantitat concedida en concepte d'ajuda municipal a la contractació 2014 i declarar l'obligació d'abonar interessos de demora.
  Expediente .- E-02902-2014-000153-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'urbanització corresponent al programa d'actuació integrada per a la unitat d'execució denominada ‘Brasil-Navarro Cabanes’.
  Expediente .- E-03301-2006-000047-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'obres d'adequació de la urbanització en la intersecció dels carrers de Fèlix Pizcueta-Ciril Amorós.
  Expediente .- E-03301-2015-000023-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D’OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1251-I, de 26 de novembre de 2014, sobre modificació de llicència.
  Expediente .- E-03501-2013-000028-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de l’organisme autònom Consell Agrari Municipal de València, en concepte d’aportació anual 2015.
  Expediente .- E-03602-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0039.-PRECS I PREGUNTES
 • 0040(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball referència núm. 3095.
  Expediente .- E-01101-2015-000097-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar d'urgència la tramitació dels expedients de contractació per a l'adquisició de jupetins de protecció i armes curtes de foc.
  Expediente .- E-01401-2015-001204-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2010-000225-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2011-000111-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2013-000313-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en expedient disciplinari.
  Expediente .- E-01401-2014-000124-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el programa oficial de Falles 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000407-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2014, sobre adjudicació de vivendes del Programa d'Accés a la Vivenda Municipal.
  Expediente .- E-02201-2014-007968-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari i nomenar instructor i secretari.
  Expediente .- E-01002-2015-000006-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI