Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
31-05-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria mayo (Exp 9/2013)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 d'abril de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 15 al 17, 297-X al 388-X, 2101-W al 2730-W, 16-V al 27-V, 266-U al 320-U, 232-T al 261-T, 158-S al 207-S, 55-R al 83-R, 239-Q al 273-Q, 407-P al 558-P, 197-O al 241-O, 83-N al 103-N, 10-M al 17-M, 362-L al 473-L, 41-K al 60-K, 103-J al 145-J, 478-I al 605-I, 3000-H al 3993-H, 574-G al 740-G, 7-F al 10-F, 71-E al 80-E, 40-D al 52-D, 344-C al 458-C, 59-B al 80-B, 56-A al 70-A i 1273-Ñ al 1619-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 5, 12, 19 i 26 d'abril, i 3 de maig de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-VICEALCALDIA.- Proposa donar compliment al que disposa l'art. 73.3, paragraf quint, de la Llei 7/85, que estableix l'obligació de portar una comptabilitat específica per a cadascun dels grups polítics municipals i aprovar els models dels llibres comptables. (Comissió d'Hisenda, Dinamització Econòmica i Ocupació de 21 de gener de 2013)
  Expediente .- E 00407 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rectificar l'error material detectat en el document de Modificació Puntual d'instruments de planejament municipal dotacions públiques de titularitat autonòmica del PGOU i PEPRI Universitat-Sant Francesc, PEPRI Seu-Xerea i PEPRI Mercat.(27/05/2013)
  Expediente .- E 03502 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública el projecte de Modificació del PEPRI del barri de la Seu-Xerea, en la Pl. de Manises, 7. (27/05/2013)
  Expediente .- E 03502 2011 000090 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de la Revisió Simplificada del PGOU. (27/05/2013)
  Expediente .- E 03001 2004 000342 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual d'ordenació detallada en la parcel·la DE-3 del Sector NPR-2 PP Benicalap Sud i el seu estudi d'integració paisatgística. (27/05/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000162 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa apreciar la causa de prohibició per a contractar amb l'Administració de la mercantil Stirling, SL, en relació amb el PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 1 del PS3-5 Perellonet, i la resta de punts continguts en la proposta. (27/05/2013)
  Expediente .- E 03001 1999 000038 00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa apreciar la causa de prohibició per a contractar amb l'Administració de la mercantil Stirling, SL, en relació amb el PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 2 del PS3-5 Perellonet, i la resta de punts continguts en la proposta. (27/05/2013)
  Expediente .- E 03001 1999 000039 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu del sector Patraix. (27/05/2013
  Expediente .- E 03001 2012 000172 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa núm. 4, estimatòria parcial del PO 834/2011 interposat per Proara, Promotores Aragoneses, SA, contra imposició de penalitat per no procedir al pagament d'indemnitzacions. (28/05/2013)
  Expediente .- E 00501 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa considerar definitivament aprovada la 2a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2013. (28/05/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3ª Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost de 2013. (28/05/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000036 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (28/05/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000035 00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (23/05/2013)
  Expediente .- E 01002 2013 000043 00 - Aprovat
 • 0017.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del músic i compositor Sr. Bernardo Adam Ferrero. (27/05/2013)
  Expediente .- E 01905 2012 000077 00 - Aprovat
 • 0018.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor de l'historiador de l'art Sr. Tomàs Llorens Serra. (27/05/2013)
  Expediente .- E 01905 2012 000094 00 - Aprovat
 • 0019.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Escola Coral dels Xicotets Cantors de València. (27/05/2013)
  Expediente .- E 01905 2012 000181 00 - Aprovat
 • 0020.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del poeta Sr. Jaime Siles Ruiz. (27/05/2013)
  Expediente .- E 01905 2013 000075 00 - Aprovat
 • 0021.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de la Fundació ONCE. (27/05/2013)
  Expediente .- E 01905 2013 000076 00 - Aprovat
 • 0022.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió del personal funcionari de l'organisme autònom municipal Universitat Popular a l'Acord Laboral per al personal funcionari de l'Ajuntament de València 2012-2015. (27/05/2013)
  Expediente .- O 02101 2013 000036 00 - Aprovat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Sánchez i Sarrià, del Grup Socialista, sobre compensació de l'IVTNU (plusvàlua) en els casos de desnonaments.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, del Grup Socialista, sobre situació de l'ensenyament a la ciutat de València a la finalització del curs 2012-2013.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups municipals Socialista, Compromís i EUPV per a instar a les Corts Valencianes a crear una nova comissió d'investigació sobre l'accident del metro del 3 de juliol de 2006.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre cessió de sòl públic educatiu.
  Rebutjat
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el deute de la visita de Benet XVI.
  Rebutjat
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la pobresa infantil i els menjadors escolars.
  Rebutjat
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Sindicatura de Greuges de la Ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre ordenació i pla d'usos social, públic i ciutadà de la façana marítima.
  Rebutjat
 • 0031.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig, Sarrià i Broseta, del Grup Socialista, sobre un pla per a adquirir i rehabilitar el patrimoni oblidat destinat a equipament públic.
  Rebutjat
 • 0032.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre Informe de la Sindicatura de Comptes.
  Contestada
 • 0033.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre frau fiscal en Emarsa.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre matolls en les restes del Palau Reial.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre multes als taxistes.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el complex poliesportiu de la Rambleta.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la neteja dels terrenys propietat de la Sepes.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el molí de la Closa o de la Gàbia.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuacions urgents a Castellar - l'Oliverar.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicles policials.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre execucions subsidiàries per incompliments de la propietat.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre sancions per estacionament.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre pas de vianants del túnel de Gran Via.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cooperació internacional.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre desperfectes al CEIP Teodor Llorente.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre compra ètica.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació a diversos indrets del barri de Natzaret.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació d´abandonament de l´edifici del carrer de Sorní, 26.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei d´Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència en l´any 2012 i el que correspon a l´any 2013.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre instal·lació de nous aparcabicis.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre parada d'autobús suprimida al carrer de Gregori Mayans.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre alqueria per a servei públic al carrer d'Astúries (Sporting Club Tenis).
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre artefacte en el tancament del col·legi del Pilar.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ICIO de la Ciutat de les Artes i de les Ciències.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre concerts de la Fira de Juliol.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre adhesió a la Xarxa Concomer.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Preguntes subscrites per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre poda de l'arbratge del barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre estacionament de motos.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre actes de pillatge en la Font d'en Corts.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre supressió de la parada 727 d'EMT.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre serveis extraordinaris en Bombers.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la V fase d'ampliació del Museu Sant Pius V.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre voreres del poliesportiu de Malilla.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació dels poliesportius municipals.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'entorn de l'hospital la Fe (Malilla).
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment de les obligacions de les contractes municipals amb la Seguretat Social.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre compliment dels plecs de condicions per part de l'empresa Esabe.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la situació de la biblioteca Carola Reig.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Conveni amb el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla d'Actuació municipal enfront del risc sísmic.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre urbanització de carrers de Malilla.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre una carta tramesa per l'empresa concessionària del complex esportiu d'Abastos.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por el Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per la Generalitat Valenciana, les seues empreses, els seus organismes i entitats autònomes, les seues fundacions i consorcis
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre productes utilitzats contra la plaga del morrut roig.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Llotja de València.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes europees.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Museu d'Història de València.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per als béns declarats patrimoni mundial o cultural per la Unesco.
  Contestada
 • 0081.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el cas Nóos.
  Contestada
 • 0082.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Junta Central Fallera.
  Contestada
 • 0083.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional subscrita per tots els grups polítics municipals sobre la solidaritat amb les persones immigrants.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI