Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-01-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 ENERO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària i urgent, i extraordinària de 5 de desembre de 2019, i ordinària de 19 de desembre de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2019 i el 15 de gener de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 13, 20 i 27 de desembre de 2019, i 10 i 17 de gener de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'illa delimitada per l'av. Blasco Ibáñez i els carrers de Dr. Gómez Ferrer, Menéndez i Pelayo i Jaume Roig.
  Expediente .- E-03001-2015-000071-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juny de 2019, pel qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes.
  Expediente .- E-03001-2014-000104-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PGOU de València en la parcel·la 3 BP-1 del Pla Parcial PRR-1 Ademús.
  Expediente .- E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2020 i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2020-2024.
  Expediente .- E-02701-2019-000363-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal Ciutadans contra votació en sessió plenària de 14 de novembre de 2019.
  Expediente .- E-00606-2019-000024-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs PO 1/155/2017, interposat per Immobiliària Promociones Juan Valero Yagüe, SL, contra aprovació de l'Estudi de Detall del PRI Quatre Carreres, av. dels Germans Maristes i carrer del General Urrutia.
  Expediente .- E-00501-2020-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control financer permanent en matèria de gastos i auditories, exercici 2018, elaborats amb posterioritat al Ple de setembre del 2019.
  Expediente .- E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 4t trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2020-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi d'un representant del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
 • 0014.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana que reconega la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal (SIAM) com a Servici d'Arqueologia.
  Expediente .- E-02001-2019-000644-00 - Aprovat
 • 0015.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat privada a temps parcial.
  Expediente .- E-01101-2020-000619-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0016.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre atenció per mitjà de missatges d'Instagram per a les víctimes d'assetjament escolar.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el suport i respecte a l'ordenament jurídic espanyol i a tots els òrgans constitucionals, inclòs el cap de l'Estat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000001-00 - Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre reprovació al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la llibertat d'educació i contra el Decret del bilingüisme.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre solució als problemes d'accessibilitat de persones majors i persones amb mobilitat reduïda al Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000024-00 - Aprovat
 • 0021.-Moció subscrita conjuntamente per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre modificacions en paràmetres i bases reguladores dels pressupostos participatius DecidimVLC.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Educació, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre l'anomenat pin parental.
  Expediente .- O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
 • 0023.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'un pla d'actuació d'eradicació de delictes en edificis protegits de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita conjuntament per la portaveu i les regidores del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra. Climent i Sra. Llobet, sobre accions per a la recuperació de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita conjuntament per la i pel portaveu dels grups Socialista i Compromís, Sra. Gómez i Sr. Fuset, sobre atacs perpetrats per grups extremistes.
  Expediente .- O-01910-2020-000001-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0027.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les principals línies d'actuació municipal per als primers mesos de 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'aprovació de les llistes provisionals en les oposicions de Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la unitat UCOS del Servici de Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre dotació pressupostària per a uniformitat dels agents de la Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre jupetins antibales de la Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre diverses qüestions referides a la Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre diverses preguntes respecte al personal de bombers.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre comissaris principals del Servici de Policia Local.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el tuit "m'agrada" de la Policia Local en xarxes socials.
  Expediente .- O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la condició de conseller de l'Autoritat Portuària de València del Sr. Joan Ribó.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre indicacions del Sr. Ribó al personal funcionari.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reunions del Sr. Joan Ribó amb els i les ministres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els plans de comunicació i webs oficials de què disposa l'Ajuntament de València i les entitats del sector públic local.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de recollida de taronges de l'arbratge de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'acció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre conferències sobre igualtat de gènere a les biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el programa Repara de la Delegació d'Igualtat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE).
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre pròrrogues d'instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les targetes de crèdit corporatives.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre sancions per falta de neteja en solars d'AUMSA.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'accés d'animals als edificis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la nova convocatòria de Prestacions Econòmiques Individualitzades.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa número 3 de València, sobre les necessitats especials d'un xiquet amb TDHA.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció de les necessitats bàsiques i d'allotjament o reallotjament a les persones en risc d'exclusió social i persones sense llar.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Kaleidos.red.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de salut pública als barris i pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la manca del servici de Pediatria durant les festes nadalenques als pobles del sud.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de protecció al patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre expedients sancionadors a comissions falleres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ruta del patrimoni industrial.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre rutes històriques de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000017-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proposta de l'ADU Mediterrani per al Mestalla i obres al Nou Mestalla.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accions i iniciatives de la Societat Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els programes urbanístics inclosos en la web d'Urbanisme.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels projectes en els barris del Cabanyal i el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit al desembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit i les conseqüències per a les persones.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit de ciclistes i patinets elèctrics els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en l'avinguda del Cid els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cablejat en les carreres populars.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre notificacions d'esmena a expedients de llicències d'obres de nova planta oberts el 2017, 2018 i 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses d'enviament de cartes informatives.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del quart trimestre de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el quart trimestre de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el quart trimestre de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Programa d'Absentisme Escolar Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el programa d'activitats dirigides als centres educatius de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el projecte que combat la soledat no desitjada en persones majors desenrotllat en 2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els cursos 2018-2020 de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la presència massiva d'indigents als carrers de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa INBAS2019.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla de Joventut de València 2019-2023.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el COL·LAB de Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el nucli urbà de la Punta.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pressupost assignat a turisme en 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el resultat del diagnòstic energètic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els índexs de contaminació atmosfèrica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'adhesió a la Declaració d'Emergència Climàtica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el servei d'assessorament per a la recollida sistematitzada, classificació i disseny d'un sistema de posada en valor i divulgació del patrimoni agrícola i rural.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'accessibilitat dels parcs i jardins.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pàrquing de Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Oficina del Vianant.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contingut del Pla Normatiu.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de l'EMT al carrer de Xàtiva.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de mobles de limitadors i del subministrament i instal·lació de vegetació per a la reestructuració de l'espai plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'execució de les inversions territorialitzades.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020 i el projecte de reurbanització de les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre actuacions i propòsits respecte de les pedanies o pobles de València
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el tancament d'establiments hotelers al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la construcció d'habitatges al solar del carrer dels Juristes, 8.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres al Museu d'Història.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la creació d'una borsa de treball al Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals en l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de desembre pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes de publicitat.
  Expediente .- O-00606-2020-000001-00 - Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • (E)DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0105(E).-Declaració Institucional sobre el temporal Glòria.
  Expediente .- O-89POP-2020-000007-00 - Aprovat
 • (E)MOCIONS URGENTS
 • 0106(E).-Moció urgent sobre el 75 aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz i el Dia Internacional de Commemoració de l'Holocaust.
  Aprovat
 • 0107(E).-Moció urgent sobre la celebració del 150 Aniversari de la Policia Local de València.
  Aprovat
 • (E)PRECS I PREGUNTES
 • 0108(E).-Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes publicitàries.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0109(E).-Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el destí del pressupost estalviat en centres de dia per a persones majors previstos que finalment realitzarà la Conselleria.
  Contestada
 • 0110(E).-Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el reintegrament d'una subvenció atorgada a Ca Revolta.
  Contestada
 • 0111(E).-Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre revisió dels emissaris i anàlisi de les aigües.
  Quedar assabentat
 • 0112(E).-Pregunta formula in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la no suspensió de les classes durant el temporal Glòria.
  Contestada
(Informació publicada: 02/21/2020 11:01:34 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI