Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-05-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 MAYO 2020

Ordre del dia

 • 0001.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de 28 de maig.
  Expediente .- E-00401-2020-000029-00 - Aprovat
 • 0002.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 30 d'abril i extraordinària d'11 de maig de 2020.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0003.-ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 30 d'abril i 8 i 15 de maig de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 28 d'abril de 2020, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU València Arena.
  Expediente .- E-03001-2018-000239-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errors del PGOU de València en la parcel·la 3BP-1 i 3BP-2 del Pla Parcial PRR1 Ademús.
  Expediente .- E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el document "Missions València 2030. Marc estratègic d'innovació social i urbana de València".
  Expediente .- E-00202-2020-000020-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 9a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
  Expediente .- E-05501-2020-000020-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa convalidar la 10a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020 (COVID-19 Alcaldia) .
  Expediente .- E-05501-2020-000021-00 - Aprovat
 • 0011.-BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
  Expediente .- E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
 • 0012.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'exercici d'activitat privada.
  Expediente .- E-01101-2020-001625-00 - Aprovat
 • 0013.-GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació del Reglament d'avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0014.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre bonificació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).
  Expediente .- O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjat
 • 0015.-Moció subscrita pel Grup Municipal Ciutadans, sobre paralització de les obres de conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament i transparència en els processos per encàrrec de disseny de la plaça.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000134-00 - Rebutjat
 • 0016.-Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre augmente de l'ajuda a l'hostaleria.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0017.-Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre accions extraordinàries per a pal·liar el menyscapte econòmic patit pel sector de l'hostaleria de la ciutat com a conseqüència de la no incursió en la fase 1 de la desescalada del confinament del COVID-19.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjat
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobrela remodelació viària i el disseny tàctic de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre mesures urgents per a fer front a la desescalada i l'escenari post-Covid.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0020.-Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre València Laboratori Urbà.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-Moció subscrita conjuntament per la la Sra. Gómez i els Srs. Campillo i Galiana, en nom de l'equip de govern, sobre la Defensoria de les Generacions Futures.
  Expediente .- E-C1902-2020-000014-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0022.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajudes a autònoms i pimes per a la reactivació econòmica.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000145-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre una campanya de recollida d'aliments a causa de la COVID 19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000146-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament per les Sres. Gómez i Bernabé i el Sr. Galiana, en nom de l'equip de govern, sobre l'adopció de criteris per a les ajudes i subvencions en l'àmbit esportiu.
  Expediente .- O-C1906-2020-000108-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0025.-Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre actuacions urbanístiques i inversions previstes.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0026.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la compra de jardineres en la plaça de l'Ajuntament i la imatge de la plaça després de la seua transformació provisional.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000141-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0027.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre contractació irregular en EXPOJOVE 2019-2020 per la Delegació de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre aplicació de la Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon).
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un assentament en la Trinitat.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Envelliment Actiu.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla Municipal de Drogodependències.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'Alqueria del Moro.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre gastos de servicis i subministraments dels quatre primers mesos de l'any amb càrrec a la CD110 Serv.arquitect. i Servicis Centrals Tècnics del pressupost municipal 2020.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre redistribució d'espais en l'edifici de Tabacalera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre aparcaments vinculats a edificis privats.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pla ARRU I.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'execució de Sentència i la responsabilitat patrimonial pel tema de Tabacalera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés participatiu per a la revisió del PGOU de Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació de Devesa-Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre partides afectades per la revisió del Pressupost municipal de la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre ajudes de la Conselleria d'Educació per a l'organització d'activitats extraescolars per part dels ajuntaments.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les atencions de l'Espai Dones i Igualtat durant l'estat d'alarma.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre programació en el pla de desescalada del Servici de Neteja i Recollida de Residus Urbans.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'ús de les instal·lacions esportives i organigrama.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les persones mortes i l'acte oficial per les persones mortes en la crisi sanitària de la COVID-19.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les oposicions en la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000137-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre proves PCR.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000140-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el pla per a la reincorporació presencial.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000140-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes per la crisi a les comissions falleres.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'emmagatzematge dels monuments fallers.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pagaments pendents del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000136-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr.Ballester, del Grup Popular, sobre una campanya de publicitat de la PLV.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la catalogació dels agents de la PLV com a "exposició al risc'.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes per incompliment del confinament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el pla de xoc per al control de rosegadors.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració de l'Ajuntament de València amb el mitjà de comunicació Maldita.es.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància en els Centres Municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre actuacions per a millorar l'tenció a persones majors en els Centres de Dia.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre actuacions per a millorar atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000135-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre actuacions de la Unitat GAMA.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre veïns contagiats i persones que han perdut la vida per la COVID-19.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre test COVID-19 i material de protecció.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre compensació econòmica per al transport públic.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el seguiment de la pandèmia a València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme MICE.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la declaració de València, ciutat lliure de residus plàstics.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre saldo mitjà existent en Tresoreria.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grupo Popular, sobre la programació de la desescalada del servici de neteja i recollida de residus.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grupo Popular, sobre embossos en la xarxa de sanejament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre actuacions al Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el disseny de la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la temporada de bany a les platges de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un pou de reg en la Font de Sant Lluís i Font d'en Corts.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les escoles infantils de gestió directa i indirecta.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre aspectes de l'aprovació per part de la Comissió Tècnica de Patrimoni de la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en l'entorn de la plaça de l'Ajuntament de La Mingenieria, SL.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de la COVID-19 per districtes.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Grup de Treball de l'ONU de resposta Smartcity al coronavirus.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre reunió de la Generalitat amb els ajuntaments de l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels comptes de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Seguiment d'Estratègia Integral Participativa dels barris de Natzaret, Orriols i Benimaclet i futures estratègies.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reparació del pont que travessa l'autovia V-30 i el nou llit del riu Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els cànons de les concessionàries d'aparcaments públics.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el vestuari de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les proves de detecció de la COVID-19 a la plantilla de la Policia Local i Bombers de València.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les intervencions de la PLV en les ocupacions il·legals del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de l'entorn del Mercat de Sant Pere Nolasco.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la Biblioteca de l'Hospital.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació del Parc Gulliver.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanització de la ZAL de València.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte d'urbanisme tàctic per a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la direcció d'obres d'urbanisme tàctic per a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les reclamacions i reivindicacions de l'Ajuntament al Govern d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2020-000049-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures de reincorporació als Centres Municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000142-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els decomisos de galls de baralla.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000138-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els criteris tècnics per a la conversió en zona de vianants provisional de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2020-000139-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0105.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la realització de test COVID-19 al personal funcionari i de proves massives a la ciutadania.
  Contestada
 • 0106.-Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la compra de màscares i la realització de test COVID-19 per part de l'Ajuntament.
  Contestada
 • 0107.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la despesa realitzada per la Delegació de Cultura Festiva per tal de convocar els plenaris i les assemblees de la Junta Central Fallera.
  Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0108.-Declaració Institucional de suport a la declaració del 3 de Maig com a Dia Nacional de la Convenció Internacional de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.
  Aprovat
 • MOCIÓ URGENT
 • 0109.-Moció urgent subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la protecció al teixit empresarial de la ciutat de València, salvant les persones i la seua economia.
  Expediente .- O-89VOX-2020-000017-00 - Rebutjada l'urgència
(Informació publicada: 05/29/2020 03:15:55 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI