17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
03-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió constitutiva que va tindre lloc el dia 24 de juny de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Proposa el cessament en la Direcció General d'Estudis i Programes.
  Expediente .- E-00201-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que no admet el Recurs PA núm. 90/13, interposat contra liquidació en concepte de multa coercitiva.
  Expediente .- E-00501-2013-000155-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 79/14, sobre autorització d'intervenció concedida en el ramal d'una séquia.
  Expediente .- E-00501-2014-000085-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 175/08, interposat contra la revocació de la llicència d'obertura d'un café-bar.
  Expediente .- E-00501-2008-000136-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 786/08, interposat contra el canvi de titularitat d'activitat de bar sense ambientació musical.
  Expediente .- E-00501-2009-000068-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, desestimatòria del Recurs PA núm. 64/14, sobre denegació d'abonament de gastos de procediment judicial.
  Expediente .- E-00501-2014-000106-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 164/14, interposat contra la imposició d'una contra sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2014-000250-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 230/14, interposat contra l'estimació d'una sol·licitud de cessament en el servici actiu per causa de jubilació anticipada.
  Expediente .- E-00501-2015-000057-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 362/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000062-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 449/14, interposat contra la imposició d'una contra sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2015-000069-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 492/14, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000065-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 53/15, interposat contra la desestimació en part d'un permís de paternitat.
  Expediente .- E-00501-2015-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, per la qual es declara acabat el Recurs PA núm. 345/14, sobre denegació d'una sol·licitud de reconeixement del dret a disfrutar dels dies addicionals de vacacions i lliure disposició suprimits.
  Expediente .- E-00501-2015-000059-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 130/14, sobre sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2014-000164-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 385/14, sobre declaració de prescripció de l'acció per a restaurar la legalitat infringida per obres.
  Expediente .- E-00501-2015-000067-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 118/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000156-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 132/14, interposat contra el requeriment de gastos d'edificis en ruïnes.
  Expediente .- E-00501-2014-000188-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara caducat el Recurs PO núm. 390/14, interposat contra una orde de restauració de la legalitat urbanística alterada.
  Expediente .- E-00501-2015-000060-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 10/15, interposat contra l'adopció de la mesura cautelar de suspensió del procediment expropiatori de dos parcel·les.
  Expediente .- E-00501-2015-000063-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 322/14, sobre denegació d'una sol·licitud de reconeixement del dret a disfrutar dels dies addicionals de vacacions i lliure disposició suprimits.
  Expediente .- E-00501-2015-000052-00 - Quedar assabentat
 • 0022.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, que declara acabat el Recurs PA núm. 361/14, sobre denegació d'una sol·licitud de reconeixement del dret a disfrutar dels dies addicionals de vacacions i lliure disposició suprimits.
  Expediente .- E-00501-2015-000054-00 - Quedar assabentat
 • 0023.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que declara acabat el Recurs PA núm. 381/14, sobre denegació d'una sol·licitud de reconeixement del dret a disfrutar dels dies addicionals de vacacions i lliure disposició suprimits.
  Expediente .- E-00501-2015-000053-00 - Quedar assabentat
 • 0024.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 15, que declara l'arxiu del Recurs PO núm. 134/15, sobre reclamació de cessament de l'ocupació d'una vivenda.
  Expediente .- E-00501-2015-000056-00 - Quedar assabentat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 1885.
  Expediente .- E-01002-2015-000192-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis ‘Rei Jaume I’ relativa a l'aportació de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000061-00 - Sobre la mesa
 • 0027.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de gasolines i gasoil A i C per al Parc Mòbil i la calefacció municipals.
  Expediente .- E-01201-2012-000232-01 - Aprovat
 • 0028.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar pagaments a justificar del Certamen Internacional de Bandes de Música ‘Ciutat de València' 2015.
  Expediente .- E-01601-2015-000017-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa concedir una subvenció a favor de l’Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim, per a sufragar els gastos de ‘La Gesta del Mío Cid', Ambaixades-Desembarcament 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000420-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de Festes i Cultura Popular.
  Expediente .- E-01904-2015-000547-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE TURISME.- Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Agència Valenciana de Turisme i reconéixer el dret en el subconcepte d'ingressos 45101.
  Expediente .- E-01909-2015-000022-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE TURISME.- Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Agència Valenciana de Turisme i reconéixer el dret en el subconcepte d'ingressos 45101.
  Expediente .- E-01909-2015-000023-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar la gratuïtat temporal de l'entrada al Museu Històric Municipal.
  Expediente .- E-02001-2015-000565-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors ‘Arniches’.
  Expediente .- E-02201-2010-008754-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Creu Roja Espanyola per a la intervenció social en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-003377-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar l'orde de pagament a justificar per a atendre al pagament de prestacions de manutenció i aliments bàsics mitjançant la fórmula de la Targeta València amb Tu durant els mesos de juliol a setembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'ajuda humanitària d'emergència per al Nepal.
  Expediente .- E-02201-2015-000244-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2015-000291-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar l'aportació a la Federació d'Associacions de Veïns de València prevista en el Pressupost de l'exercici 2015.
  Expediente .- E-02301-2015-000371-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l’Acte Institucional de la Junta.
  Expediente .- E-02302-2015-000716-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al subministrament de material d'equipament necessari per al desenvolupament del programa d'ajuda al bany dels discapacitats i aprovar-ne la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02410-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa acceptar la donació de l'Obra Social ‘la Caixa’ per al desenvolupament del programa ‘El sentir del sol: una platja per a tots’ 2015.
  Expediente .- E-02410-2015-000022-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Estudio Numérico, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000777-00 - Sobre la mesa
 • 0044.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Sedaví, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000783-00 - Sobre la mesa
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Marí Montañana, SL.
  Expediente .- E-02901-2015-000865-00 - Sobre la mesa
 • 0046.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa declarar la pèrdua del dret al cobrament d’una subvenció i rectificar l'acord sobre justificació d'ajudes municipals a la contractació 2013 (2n procediment).
  Expediente .- E-02902-2013-000153-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la justificació de les aportacions concedides a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2014-000052-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa la minoració del compromís d'ingrés en el Pressupost d'ingressos: subvenció pla integral d'ocupació per a desocupats majors de 45 anys, de llarga duració.
  Expediente .- E-02902-2014-000079-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció destinada al taller d'ocupació ‘Promoció turística VCL 2013’.
  Expediente .- E-02902-2014-000400-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció destinada al taller d'ocupació ‘Conservació del bosc de la Devesa-Albufera de València’.
  Expediente .- E-02902-2014-000401-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar el pagament de beques a les persones beneficiàries del programa de pràctiques no laborals ‘La meua primera experiència laboral'.
  Expediente .- E-02902-2015-000120-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar l’acord de la Junta de Govern de 10 d’abril de 2015, referit a l’expropiació de dos parcel·les situades a l’avinguda del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E-03103-2010-000004-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d’estimació de l'Administració referit a una parcel·la situada al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- E-03103-2012-000022-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d’estimació de l'Administració referit a una parcel·la situada entre les avingudes de les Tres Creus i del Doctor Tomàs Sala.
  Expediente .- E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar l'advertència formulada d'iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei d'una parcel·la situada a la plaça de Sant Doménec de Guzmán.
  Expediente .- E-03103-2014-000047-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar l'advertència formulada d'iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei d'una parcel·la situada a la plaça de Sant Doménec de Guzmán.
  Expediente .- E-03103-2014-000048-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d’expropiació d'unes parcel·les situades al carrer de Baix.
  Expediente .- E-03103-2015-000028-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar en execució de sentència el programa d'actuació aïllada de gestió directa al carrer del Doctor Ruiz i Comes.
  Expediente .- E-03105-2013-000004-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'urbanització i derrocaments del programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada a l'avinguda de Peris i Valero, núm. 76 i 78, cantó carrera de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-03301-2010-000010-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació per al pagament de la factura relativa a la direcció facultativa de les obres d'infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de Santiago Suárez ‘Santi’.
  Expediente .- E-04001-2011-000377-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar les certificacions del manteniment de jardins de les zones Sud i Nord de la ciutat de València corresponents al mes d'abril de 2015 i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació.
  Expediente .- E-04001-2015-000443-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de les factures relatives a les certificacions de maig de 2015 del manteniment de jardins de les zones Nord i Sud de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2015-000487-00 - Aprovat
 • 0062.-PRECS I PREGUNTES
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària greu.
  Expediente .- E-01401-2013-000213-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000059-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000071-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000076-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar el reajustament plurianual dels crèdits del contracte de prestació dels servicis de personal necessari per a l'atenció i organització dels esdeveniments festius.
  Expediente .- E-01904-2014-000413-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Diputació Provincial de València per a la realització dels castells de focs artificials de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000530-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar el programa de la Fira de Juliol 2015 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-01904-2015-000555-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa aprovar els contractes menors de servicis i subministraments per a la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000556-00 - Aprovat
 • 0071(E).-JUNTA CENTRAL FALLERA.- Proposa aprovar el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'OAM Junta Central Fallera.
  Expediente .- E-70006-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la tercera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb la Parròquia de Sant Joan de la Ribera per al desenvolupament d’un programa d’acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E-02201-2012-005160-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Càritas Diocesana de València per al desenvolupament del programa municipal d’atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E-02201-2014-004406-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICIO DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de la infraestructura de la Fira de Juliol 2015.
  Expediente .- E-04101-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
 • 0076(E).-ALCALDIA.- Proposa aprovar la delegació de facultats resolutòries de la Junta en els membres de la mateixa i en regidors delegats.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI