Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
19-10-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de setembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que, amb estimació del recurs d'apel·lació i revocació de la sentència del Jutjat, desestima el Recurs PO núm. 594/06, sobre modificació de llicència d'obres de rehabilitació de local per a guarderia.
  Expediente .- E 00501 2006 000412 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, per la qual es declara acabat el Recurs PA núm. 425/11, interposat contra dos multes per infraccions de l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
  Expediente .- E 00501 2011 000430 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 712/11, sobre denúncia d'obres de comunicació de dos locals.
  Expediente .- E 00501 2011 000702 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels actes, dictats pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, que declaren acabats els recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 85/12, sobre comunicació relativa a la sol·licitud de pagament de factures pendents de cobrament pel contracte de servici de conservació i sanejament de l'arbratge públic.
  Expediente .- E 00501 2012 000112 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte dels Decrets i Acte, dictats pel Jutjat de Primera Instància núm. 15, pels que es declara acabat el procés de desdonament promogut en Actes de Juí Verbal núm. 739/12 i s'acorda el llançament d'una vivenda situada al carrer de les Illes Canàries.
  Expediente .- E 00501 2012 000239 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima parcialment el Recurs PA núm. 753/10, sobre compensació horària.
  Expediente .- E 00501 2010 000717 00 - Aprovat
 • 0008.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2012.
  Expediente .- E 04301 2012 000035 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis.
  Expediente .- E 01101 2012 001616 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Defensa en concepte de compensació de costos de Seguretat Social, corresponent a empleats municipals, reservistes voluntaris.
  Expediente .- E 01101 2012 001131 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència número 2256.
  Expediente .- E 01101 2012 001084 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 1490/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001490 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 569.
  Expediente .- E 01101 2012 001176 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 208.
  Expediente .- E 01101 2012 001605 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu al programa 'Taller d'ocupació Germans Maristes'.
  Expediente .- E 01101 2011 002231 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar a una tècnica auxiliar de suport amb destinació al programa 'Eurodyssée 2012' la indemnització corresponent per finalització de contracte.
  Expediente .- E 01101 2012 000865 00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de l'execució de les obres de 'Construcció d'escola infantil de primer cicle a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació dels servicis següents: Manteniment i neteja de les papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 04101 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la prestació dels servicis següents: Neteja de les dependències municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres següents: Condicionament de les voreres de l'illa de cases formada pels carrers de Joaquim Benlloch, de Juan Ramón Jiménez, de Benifairó de la Valldigna i de Bernat Descoll.
  Expediente .- E 04101 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar les obres següents: Condicionament del carrer de Francisco Falcons.
  Expediente .- E 04101 2012 000096 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte de gestió i explotació del 'Teatre Musical'.
  Expediente .- E 04101 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram III.
  Expediente .- E 05301 1997 000737 03 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar els contractes per a la concessió de les instal·lacions i servicis dels quioscos-bar municipals ubicats en els següents trams del jardí del Túria: Tram IV-V.
  Expediente .- E 05301 1997 000737 04 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local, de 16 de febrer de 2007, pel qual es va adscriure a la Delegació d'Innovació, Societat de la Informació, Projectes Emprenedors i Joventut l'alqueria denominada 'Casa Voro' i aprovar la seua adscripció a la Delegació d'Esports.
  Expediente .- E 05304 2012 000126 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies a formar part de la llista d'espera i declarar exclosos per causa sobrevinguda als que disposen de vivenda, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Oratgenet, SL.
  Expediente .- E 00910 2012 000055 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto dels contractes següents: Servici de prevenció.
  Expediente .- E 01201 2008 000160 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto dels contractes següents: Telefonia.
  Expediente .- E 01201 2010 000169 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto dels contractes següents: Manteniment d'edificis.
  Expediente .- E 01201 2011 000175 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 44858.
  Expediente .- E 01305 2010 000169 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 194/10 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2006 000517 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Governació una pròrroga del termini d'execució de les obres del 'Centre Integral de Seguretat i Emergències', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01401 2012 000250 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de lloguer del terrat d'un immoble situat a l'avinguda de França.
  Expediente .- E 01401 2005 000025 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arrendar a Residevale, SL, l'emplaçament en què es troben instal·lats els equips tècnics i sistemes radiants de la Xarxa de Comunicació Via Ràdio de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000076 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar l'augment de la diferència de l'IVA i autoritzar i disposar el gasto corresponent a favor de Comercial Mercedes Benz, SA, en relació amb els següents subministraments: Un contenidor per a catàstrofes.
  Expediente .- E 01501 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar l'augment de la diferència de l'IVA i autoritzar i disposar el gasto corresponent a favor de Comercial Mercedes Benz, SA, en relació amb els següents subministraments: Un vehicle tipus bomba urbana lleugera.
  Expediente .- E 01501 2012 000141 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament de sis llicències software per a la virtualització del sistema informàtic.
  Expediente .- E 01501 2012 000325 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 003147 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'índex de revisió de preus del contracte de servici per al control de l'execució i coordinació de seguretat i salut de senyalització vertical i horitzontal en les vies i camins del terme municipal de València.
  Expediente .- E 01801 2009 003107 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del VI certamen 'València Idea 2012'.
  Expediente .- E 01902 2012 000050 00 - Quedar assabentat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir ajudes econòmiques destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012, a favor de les següents entitats: Club de Pescadors Esportius de València.
  Expediente .- E 01903 2012 000241 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir ajudes econòmiques destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012, a favor de les següents entitats: Club Béisbol Antorcha i Club Judokan València.
  Expediente .- E 01903 2012 000364 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar les subvencions concedides per la Diputació Provincial per a la realització d'esdeveniments esportius extraordinaris i la compra de material esportiu i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 01903 2012 000357 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a gastos derivats de la celebració de les festivitats següents: Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- E 01904 2012 000347 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a gastos derivats de la celebració de les festivitats següents: Batalla de Flors.
  Expediente .- E 01904 2012 000433 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de determinades entitats del cinquanta per cent no anticipat de les ajudes concedides en 2011.
  Expediente .- E 01904 2012 000503 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la relació d'obres excloses als Premis Literaris 'Ciutat de València' XXX edició.
  Expediente .- E 01905 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de Castell Coop. Valenciana.
  Expediente .- E 02101 2011 002149 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Arquitecte Rodríguez.
  Expediente .- E 02101 2012 001410 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir a l'AMPA del Col·legi de Paràlisi Cerebral Infantil de Creu Roja de València una subvenció destinada a la realització d'activitats educatives, d'oci i temps lliure en el programa 'Eixida de fi de curs'.
  Expediente .- E 02101 2012 001358 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria del xec Univex per al curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 000997 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació derivats dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 1006/12.
  Expediente .- E 02302 2012 001006 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació derivats dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals, relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 1108/12.
  Expediente .- E 02302 2012 001108 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació derivada del gasto de la campanya de Nadal i Reis 2011.
  Expediente .- E 02305 2011 001987 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fontanería Verdejo Segura, SL.
  Expediente .- E 02901 2012 001210 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 462-X, de 6 de juliol de 2010, per la qual es va resoldre extingir un permís per a exercir la venda en els mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E 02901 2010 000572 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la subvenció concedida a favor de les Associacions de Comerciants, per a la realització d'actuacions de promoció comercial.
  Expediente .- E 02901 2011 001113 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Martínez i Aleixandre Enginyers, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000193 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Equipamiento Comercial para Tiendas, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000569 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E 02902 2011 000614 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, per diversos conceptes: Creu Roja Espanyola.
  Expediente .- E 02902 2012 000082 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals per a la inserció 'Ocupació autònom' i 'Per compte d'altri' dels participants dels plans de formació i ocupació local.
  Expediente .- E 02902 2012 000355 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE PLANEJAMENT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa, corresponent al sobrecost que suposa l'increment dels tipus de l'IVA en relació amb l'encàrrec d'elaboració dels estudis acústics per a la revisió del PGOU.
  Expediente .- E 03001 2008 000365 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE GESTIÓ CENTRE HISTÒRIC.- Proposa que l'entitat beneficiària de l'expropiació, Aumsa, pague la resta dels interessos reconeguts per sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, a favor dels titulars de la finca núm. 1 del projecte d'expropiació de la unitat d'execució 1AR Fase III del PEPRI del barri dels Velluters.
  Expediente .- E 03502 2004 000118 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
  Expediente .- E 03910 2011 000141 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la no reclamació de gastos per l'arrendament d'una vivenda situada al carrer de les Illes Canàries.
  Expediente .- E 02201 2010 001418 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 14 de setembre de 2012, en relació amb el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al desenvolupament d'un programa d'acollida i atenció a persones immigrants.
  Expediente .- E 02201 2012 004581 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament plurianual i l'increment de l'IVA del contracte de prestació del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Servici.
  Expediente .- E 02201 2011 000424 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
  Expediente .- E 02201 2010 008577 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga dels convenis de col·laboració firmats amb les entitats que s'indiquen a continuació: Residència Religiosa Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E 02201 2011 004140 00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus del contracte de servici de gestió del Banc del Temps en l'àmbit territorial dels centres municipals de Ciutat Vella, de l'Olivereta, de Quatre Carreres, de Campanar, de Salvador Allende, de la Fontsanta i de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E 02201 2010 001849 00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Pastor Castellote, SL.
  Expediente .- E 02201 2012 007006 00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per al manteniment del centre de dia Font Sant Lluís durant l'any 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 002723 00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa resoldre el conveni de col·laboració firmat amb Asnepa i MicroBank per a la promoció de l'autoocupació a través de la concessió de microcrèdits.
  Expediente .- E 02201 2011 003268 00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió de subvencions als projectes d'entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat 2012.
  Expediente .- E 02201 2011 009026 00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la diferència derivada de l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
  Expediente .- E 02201 2010 008754 00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la diferència derivada de l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2010 009538 00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la diferència derivada de l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda en la 'Oficina municipal d'Infovivienda Solidària'.
  Expediente .- E 02201 2009 004960 00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el gasto corresponent a la diferència derivada de l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 001360 00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor d'entitats subvencionades en la convocatòria del 2011 de projectes de lluita contra la pobresa i exclusió social.
  Expediente .- E 02201 2012 007117 00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació de l'entitat APIP, que passa a denominar-se APIP-ACAM.
  Expediente .- E 02201 2012 007136 00 - Quedar assabentat
 • 0084.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'increment de l'aportació municipal en funció de l'IPC per al conveni de col·laboració firmat amb Metges del Món, per al desenvolupament del programa 'Bus solidari'.
  Expediente .- E 02201 2011 001361 00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga i la segona revisió de preus i diferència per increment de l'IVA del contracte de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors a la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2008 003461 00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2010 002318 00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus i l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències en la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2010 005959 00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus i l'increment de l'IVA dels contractes per a la prestació dels servicis següents: Menjador dels centres ocupacionals municipals de persones discapacitades.
  Expediente .- E 02201 2008 001839 00 - Aprovat
 • 0089.-MOCIÓ conjunta de les regidores delegades de Benestar Social i Integració i de Joventut.- Proposen aprovar la Campanya d'operació fred per a albergar persones sense llar, corresponent a l'any 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 006999 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa declarar vàlida la selecció realitzada pel jurat dels premis 'València Emprén' 2012 i disposar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 00202 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la pròrroga forçosa del contracte de servici de retirada de vehicles de les vies públiques del terme municipal de València i autoritzar la proposta de gasto de gestió anticipada.
  Expediente .- E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Educo Servicios y Proyectos Educativos, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000161 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 162/12.
  Expediente .- E 01902 2012 000162 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 181/12.
  Expediente .- E 01902 2012 000181 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01904 2012 000579 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis prestats amb motiu de la celebració dels concursos de pintura ràpida i de fotografia.
  Expediente .- E 02307 2012 000699 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Comunitat d'Usuaris de Carraixet, en concepte de cànon de control d'abocaments de 2011.
  Expediente .- E 02701 2012 000143 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació d'agost del 2012 de la contracta del servici de manteniment i llavat de papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 02801 2012 000751 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Conca i Marzal, SL.
  Expediente .- E 02901 2012 001189 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria de projectes i activitats i sol·licitar una subvenció per a la pròrroga dels contractes laborals de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E 02902 2012 000428 00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud perquè es fixe la indemnització que podria correspondre per l'expropiació de l'arrendament que existia en un baix situat al carrer d'en Borràs.
  Expediente .- E 03103 2012 000020 00 - Aprovat
 • 0102(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per publicitat realitzada amb motiu de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E 04103 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa alliberar crèdit de l'aplicació pressupostària HE460 93200 22708 "Servicis de recaptació a favor de l'entitat".
  Expediente .- E 04901 2012 000040 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la finalització del nomenament de personal eventual per renúncia, relacionat en els expedients següents: Expedient núm. 1663/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001663 00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la finalització del nomenament de personal eventual per renúncia, relacionat en els expedients següents: Expedient núm. 1664/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001664 00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000067 00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0108(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució de nomenament de membres de la Junta de Govern Local.
  Quedar assabentat
 • 0109(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució de nomenament de tinents d'alcalde.
  Quedar assabentat
 • 0110(E).-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua Resolució d'estructuració del govern municipal.
  Quedar assabentat
 • 0111(E).-MOCIÓ d'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar la delegació de facultats resolutòries de la Junta de Govern Local en els membres de l'equip de govern, després de la recent restructuració del govern municipal.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI