20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
17-01-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de desembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 4/297/2010, interposat contra resolucions del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just per expropiació d'una finca inclosa en el PEPRI 'Sant Miquel dels Reis', i de l'Acte del Suprem recaigut en la cassació; i consentir i complir els actes que acorden l'execució provisional de l'anterior sentència.
  Expediente .- E 00501 2010 000723 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estimen l'apel·lació i revoquen les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els recursos següents: Recurs PO núm. 554/07, interposat contra l'aprovació de la reparcel·lació del camí de Montcada.
  Expediente .- E 00501 2007 000498 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estimen l'apel·lació i revoquen les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa en els recursos següents: Recurs PO núm. 1061/07, sobre aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E 00501 2007 000718 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 89/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000191 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 131/13.
  Expediente .- E 00501 2013 000224 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 550/12, interposat contra orde d'execució d'obres de reparació per a l'esmena de deficiències.
  Expediente .- E 00501 2012 000487 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 120/13, interposat contra Resolució del Jurat Tributari que va desestimar la reclamació seguida contra l'aprovació d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l'acord d'inici de procediment sancionador per infracció tributària.
  Expediente .- E 00501 2013 000150 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PO núm. 739/12, sobre inactivitat de l'Ajuntament respecte a una llicència d'obres per a instal·lació d'estació de telefonia.
  Expediente .- E 00501 2013 000031 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 485/11, interposat contra Resolució del Jurat d'Expropiació Forçosa.
  Expediente .- E 00501 2011 000653 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 395/12, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000519 00 - Aprovat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que aprova la liquidació d'indemnització substitutòria d'execució de resolució de sentència dictada en el Recurs PO núm. 497/04, interposat contra denegació de reversió de parcel·la.
  Expediente .- E 00501 2004 000495 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs interposat contra la Resolució núm. 1088-P, de 4 de novembre de 2013.
  Expediente .- E 01002 2013 000467 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer del Botànic.
  Expediente .- E 05305 2012 000060 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer a la societat civil 'Aparcament subterrani en interior d'illa carrers de Iecla-Daoíz i Velarde i avinguda de Blasco Ibáñez' la titularitat del dret de superfície en el subsòl de propietat municipal, situat a l'interior de l'illa formada per l'avinguda de Blasco Ibáñez i els carrers de Iecla i de Daoíz i Velarde.
  Expediente .- E 05301 1986 000006 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns una parcel·la situada als carrers de l'Arquitecte Segura de Lago i del Professor Àngel Lacalle.
  Expediente .- E 05303 2013 000183 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S3.16.720 i 1.S5.16.500, i donar d'alta tres parcel·les situades als carrers de Louis Braille i d'Andrés Piles Ibars.
  Expediente .- E 05301 2000 000442 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de subministrament de material d'impresos.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 1759-W, de 27 de març.
  Expediente .- E 01306 2012 008439 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 3544-W, de 20 de juny.
  Expediente .- E 01306 2013 002101 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3988-W, de 8 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2013 000408 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5672-W, de 29 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2013 004326 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5705-W, de 31 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2013 002476 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5971-W, de 15 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 004766 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les donacions de fons oferides al Museu de Ciències Naturals per al seu ús científic i didàctic, efectuades pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 304/13.
  Expediente .- E 02001 2013 000304 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les donacions de fons oferides al Museu de Ciències Naturals per al seu ús científic i didàctic, efectuades pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 305/13.
  Expediente .- E 02001 2013 000305 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar les donacions de fons oferides al Museu de Ciències Naturals per al seu ús científic i didàctic, efectuades pels interessats relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 306/13.
  Expediente .- E 02001 2013 000306 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el Protocol d'Actuacions per a la Declaració de Situacions de Risc i la creació i règim intern de funcionament de la Comissió Tècnica Municipal de Valoració de Risc de Menors en el municipi de València.
  Expediente .- E 02201 2013 010140 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02501 2014 000002 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració relatiu a un immoble situat al carrer de la Noguera.
  Expediente .- E 03103 2010 000006 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en l'organització de la Cavalcada de l'Any Nou Xinés.
  Expediente .- E 00203 2014 000001 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 5/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a un agent de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 81/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000081 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les modificacions introduïdes en el text dels criteris bàsics d'utilització de l'Hotel d'Associacions Juvenils.
  Expediente .- E 01902 2014 000002 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació per part de l'Ajuntament d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2012 000614 06 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Ecoembalajes España, SA (Ecoembes), per a ampliar i millorar el servici i la instal·lació en la via pública de cent quaranta-sis nous contenidors.
  Expediente .- E 02801 2013 001059 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 d'octubre de 2013, sobre ajudes municipals a la consolidació 2013 (1r i 2n procediment).
  Expediente .- E 02902 2013 000160 00 - Aprovat
 • 0039(E).-MOCIÓ del quint tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Qualitat Urbana i Vivenda.- Proposa formular al·legacions al projecte de Decret del Consell que aprova la Norma Tècnica que fixa les directrius i paràmetres per a l'establiment de les reserves dotacionals educatives.
  Expediente .- E 03001 2014 000002 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI