Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 1 de desembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-MOCIÓ de l'alcalde en relació als fets ocorreguts en la contra manifestació del 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-00201-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0003.-ALCALDIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de juliol de 2015, sobre delegació de facultats resolutòries d'esta en les diverses delegacions.
  Expediente .- E-00601-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0004.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar les bases per a la concessió d'ajudes directes a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-00201-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que va estimar el Recurs PA núm. 231/14, sobre infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E-00501-2014-000255-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 95/17, interposat contra diligència d'embargament per impagament de multa i liquidació de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-00501-2017-000342-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 161/17, sobre nul·litat d'expedient sancionador en matèria de residus.
  Expediente .- E-00501-2017-000333-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 6/11, interposat contra denegació de legalització d'obres i denegació d'una llicència ambiental.
  Expediente .- E-00501-2011-000099-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 609/16, interposat contra la desestimació del recurs d'alçada seguit contra decisió del tribunal qualificador del procés selectiu per a proveir cinc places d'oficial/a de bombers/es.
  Expediente .- E-00501-2017-000337-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 128/17, interposat contra l'aprovació de la liquidació de gastos per execució subsidiària de treballs de neteja en un solar.
  Expediente .- E-00501-2017-000336-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 424/15, interposat contra la denegació del pagament d'una revisió de preus del contracte per a la gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000343-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 164/16, sobre extinció d'una autorització municipal per a exercir la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-00501-2017-000338-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 363/16, interposat contra la devolució d'unes factures del contracte per a la gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-00501-2017-000347-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000028-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 en el Procediment Abreviat núm. 484/16 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01101-2016-000371-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la borsa de treball de tècnic/a d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2016-001928-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de juliol de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001293-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat per motius de salut.
  Expediente .- E-01101-2017-001707-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de personal tècnic mitjà (JP1), referència núm. 6623, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2017-001720-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí i per millora d'ocupació de huit tècnics/iques educadors/es social.
  Expediente .- E-01101-2017-001805-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de cinc tècnics/iques auxiliars de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2017-001761-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de tres tècnics/iques auxiliars de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2017-001815-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos oficials/es de servicis.
  Expediente .- E-01101-2017-001816-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos subalterns/es.
  Expediente .- E-01101-2017-001877-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer una obligació de pagament del subfactor 'Dedicació especial en Policia (DE3)' del complement específic del personal de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-000844-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
  Expediente .- E-01101-2017-001771-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu en el Servici de Gestió Tributària Específica Cadastral.
  Expediente .- E-01101-2017-001778-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de personal administratiu en el Servici de Sanitat.
  Expediente .- E-01101-2017-001779-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional de nou administratius/ives per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2017-001777-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de catorze auxiliars administratius/ives.
  Expediente .- E-01101-2017-001821-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de quatre psicòlegs/òlogues per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2017-001806-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
  Expediente .- E-01101-2017-001932-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de cap de negociat administratiu en el Servici Fiscal Ingressos, Secció d'Impostos Directes i Indirectes.
  Expediente .- E-01101-2017-001163-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa al nomenament interí de vint mestres, en distintes especialitats, per al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2017-001361-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Informática del Este, SLU.
  Expediente .- E-01101-2017-001749-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar la comissió de servicis en el lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1445, en la Unitat de Prevenció i Protecció Civil, Subunitat Plans Emergència.
  Expediente .- E-01101-2017-001708-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1445, en la Unitat de Prevenció i Protecció Civil, Subunitat Plans Emergència.
  Expediente .- E-01101-2017-001822-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament i el nomenament interí d'una arquitecta tècnica.
  Expediente .- E-01101-2017-001959-00 - Aprovat
 • 0039.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Renovació de clavegueram al barri de Torrefiel a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-04101-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0040.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici per al control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del contracte de servici de 'Senyalització vertical i horitzontal de trànsit a les vies i camins del terme municipal de València'.
  Expediente .- E-04101-2016-000210-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats en el procediment obert per a contractar la redacció del projecte de reordenació de la plaça de la Reina de la ciutat de València.
  Expediente .- E-04101-2016-000169-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'adquisició de la llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de remodelació i millora de la plaça de Rojas Clemente i adjacents, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000133-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000034-00 - Sobre la mesa
 • 0045.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar, a fi d'inscriure-la en el registre, la cessió obligatòria i gratuïta de diverses parcel·les.
  Expediente .- E-05301-2001-000530-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a la carretera de Barcelona.
  Expediente .- E-05302-2017-000497-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de part del terrat d'un edifici situat al carrer de Xàtiva (antena Policia).
  Expediente .- E-05302-2017-000501-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
  Expediente .- E-05302-2017-000511-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Litògraf Pascual i Abad.
  Expediente .- E-05302-2017-000514-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
  Expediente .- E-05302-2017-000515-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Conca.
  Expediente .- E-05302-2017-000516-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Portugal.
  Expediente .- E-05302-2017-000517-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
  Expediente .- E-05302-2017-000518-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05302-2017-000521-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05302-2017-000522-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
  Expediente .- E-05302-2017-000523-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un local municipal situat a l'avinguda de la Plata.
  Expediente .- E-05304-2017-000089-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal l'edifici denominat 'Edifici del Parterre'.
  Expediente .- E-05304-2017-000112-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir a precari al CEIP Sant Àngel de la Guarda un immoble municipal situat al carrer de la Pianista Empar Iturbi.
  Expediente .- E-05304-2017-000121-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un immoble municipal situat al carrer de Maria Llàcer.
  Expediente .- E-05304-2017-000154-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'equipament divers.
  Expediente .- E-00801-2017-000158-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'elements hardware.
  Expediente .- E-00801-2017-000161-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017.
  Expediente .- E-00801-2017-000171-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per Documelia Gestión Documental, SL.
  Expediente .- E-00801-2017-000184-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per Integración de Sistemas Almex, SL.
  Expediente .- E-00801-2017-000190-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per Dimensión Data España, SLU.
  Expediente .- E-00801-2017-000192-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana, telèfon municipal 010.
  Expediente .- O-00910-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'equips multifunció de propietat municipal.
  Expediente .- E-01201-2017-000661-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per subministrament de material d'oficina.
  Expediente .- E-01201-2017-000667-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa el reajustament provisional del gasto del contracte de neteja de dependències municipals.
  Expediente .- E-01201-2017-000703-00 - Aprovat
 • 0071.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 135815.
  Expediente .- E-01305-2015-000021-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 27 d'octubre de 2017.
  Expediente .- E-01401-2017-005749-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'anàlisi de substàncies estupefaents.
  Expediente .- E-01401-2017-007098-00 - Aprovat
 • 0074.-DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa alliberar crèdit de la proposta de gasto núm. 2017/2164.
  Expediente .- E-01501-2017-000057-00 - Aprovat
 • 0075.-BANDA MUNICIPAL. Proposa la concessió dels premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2017.
  Expediente .- E-01601-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0076.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Vía Cultural Ambel, SL.
  Expediente .- E-01601-2017-000044-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
  Expediente .- E-01801-2017-003751-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'obra de 'Carril bici marginal esquerra, Pont de les Arts-Pont de Fusta'.
  Expediente .- E-01801-2017-003763-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto autoritzat amb l'aprovació del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- E-01902-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000460-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a la Falla Mistral-Murta d'una ajuda econòmica per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000420-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de l'exercici 2017.
  Expediente .- E-01905-2017-000207-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la continuació de la prestació del contracte de les audioguies de la Llotja i les APPS dels monuments municipals dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E-02001-2013-000008-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa la continuïtat de la prestació del servici de gestió del Museu de l'Arròs per la Universitat Politècnica de València.
  Expediente .- E-02001-2016-001067-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació de l'escultura denominada 'La pamela', de l'autor Manolo Valdés, efectuada per Hortensia Herrero, Fundació de la Comunitat Valenciana, i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02001-2017-000775-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici extraordinari de vigilància.
  Expediente .- E-02001-2017-001384-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures corresponents a la seguretat en museus.
  Expediente .- E-02001-2017-001413-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0090.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0091.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0092.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000132-00 - Aprovat
 • 0093.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries per a col·laborar en el programa de formació i ocupació per a jóvens amb dificultats d'accés a esta.
  Expediente .- E-02201-2017-000281-00 - Aprovat
 • 0094.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Natania per al desenvolupament del programa del centre nocturn de baixa exigència per a persones sense llar.
  Expediente .- E-02201-2017-000314-00 - Aprovat
 • 0095.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de la prestació econòmica per protecció de menors.
  Expediente .- E-02201-2017-000394-00 - Aprovat
 • 0096.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València.
  Expediente .- E-02201-2013-008034-00 - Aprovat
 • 0097.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució sol·licitada per l'Associació Valenciana d'Enginyeria sense Fronteres (AVISF) del projecte subvencionat en la convocatòria de educació per al desenvolupament 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
 • 0098.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Assemblea de Cooperació per la Pau per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a Haití.
  Expediente .- E-02201-2016-000504-00 - Aprovat
 • 0099.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat (MPDL).
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0100.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar a les persones premiades en el Concurs de Relat Curt de la Junta Municipal de Russafa 2017.
  Expediente .- E-02301-2017-000136-00 - Aprovat
 • 0101.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de la Comunitat Valenciana d'Esclerosi Múltiple (ACVEM) per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
 • 0102.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Itineraris per l'horta de Castellar-l'Oliverar' organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2017-000348-00 - Aprovat
 • 0103.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
  Expediente .- E-02301-2017-000819-00 - Aprovat
 • 0104.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de targetes per a votació en la consulta ciutadana.
  Expediente .- E-02301-2017-000912-00 - Aprovat
 • 0105.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Comunitat de Pescadors del Palmar.
  Expediente .- E-02310-2017-000255-00 - Aprovat
 • 0106.-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar una transferència de capital a favor de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E-02310-2017-000256-00 - Aprovat
 • 0107.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0108.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Canonada arterial DN800/600 pel passeig de la Petxina entre el carrer de Torres i el carrer del Racó d'Ademús'.
  Expediente .- E-02701-2015-000172-00 - Aprovat
 • 0109.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Canonada arterial DN800/600 pel passeig de la Petxina entre el carrer de Torres i el carrer del Racó d'Ademús'.
  Expediente .- E-02701-2015-000172-00 - Aprovat
 • 0110.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional del preu aplicable a la quinta anualitat del contracte de prestació del servici d'alienació del paper i cartó d'arreplegada selectiva.
  Expediente .- E-02801-2012-000827-00 - Aprovat
 • 0111.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1, durant l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02801-2017-001215-00 - Aprovat
 • 0112.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2, durant l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02801-2017-001216-00 - Aprovat
 • 0113.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar el coeficient de revisió provisional de preus a aplicar en el contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3, durant l'exercici 2018.
  Expediente .- E-02801-2017-001234-00 - Aprovat
 • 0114.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4996, de 18 d'agost de 2017, per la qual es va disposar extingir la llicència d'explotació de dos parades del mercat de Russafa.
  Expediente .- E-02901-2017-000480-00 - Aprovat
 • 0115.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València, 2017.
  Expediente .- E-02901-2017-000739-00 - Aprovat
 • 0116.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació Laboral de la Construcció, Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02902-2016-000204-00 - Aprovat
 • 0117.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Emprén 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0118.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Ocupa 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0119.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la segona aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació a la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000086-00 - Aprovat
 • 0120.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació puntual del pla especial d'infraestructures, reserva de sòl i ordenació d'usos Benimàmet-Fira València, 'Jardí de les Coves Carolines'.
  Expediente .- E-03001-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0121.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del PGOU a l'ámbit de 'La casa dels bous'.
  Expediente .- E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
 • 0122.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2017.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0123.-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació econòmica del programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes parcel·les situades al carrer de Ripalda.
  Expediente .- E-03502-2009-000149-00 - Aprovat
 • 0124.-SERVICI DE VIVENDA. Dóna compte de la segona addenda per a la modificació de l'acord de la Comissió Bilateral de 28 d'octubre de 2015, relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-03910-2016-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0125.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
  Expediente .- E-03910-2017-000674-00 - Aprovat
 • 0126.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Remodelació del jardí a la plaça de Manuel Granero'.
  Expediente .- E-04001-2017-000387-00 - Aprovat
 • 0126.-PRECS I PREGUNTES
 • 0127(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0128(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa autoritzar a l'alcalde per a atorgar poders de representació processal.
  Expediente .- E-00501-2017-000356-00 - Aprovat
 • 0129(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reajustar el crèdit del contracte de prestació dels servicis informàtics de manteniment del programari bàsic i suport de l'ordinador central de la Corporació.
  Expediente .- E-00801-2016-000067-00 - Aprovat
 • 0130(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per Econocom Proyectos, SL.
  Expediente .- E-00801-2017-000193-00 - Aprovat
 • 0131(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000143-00 - Aprovat
 • 0132(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar la convocatòria de la 132ª edició del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València', 2018.
  Expediente .- E-01601-2017-000043-00 - Aprovat
 • 0133(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2016-2017.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0134(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
  Expediente .- E-01903-2017-000076-00 - Aprovat
 • 0135(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la proposta continguda en l'acta del jurat qualificador del Premi Senyera d'Arts Visuals 2017.
  Expediente .- E-02001-2017-000321-00 - Aprovat
 • 0136(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de dos factures.
  Expediente .- E-02001-2017-001242-00 - Aprovat
 • 0137(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el modificat del projecte de climatització i obres complementàries del Museu Històric de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02001-2017-001297-00 - Aprovat
 • 0138(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'estudi arqueològic realitzat al carrer de la Reina.
  Expediente .- E-02001-2017-001400-00 - Aprovat
 • 0139(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la redacció del projecte d'execució de les obres de rehabilitació d'edifici per a nou CMSS Cabanyal.
  Expediente .- E-02201-2016-000498-00 - Aprovat
 • 0140(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions a favor de l'associació Ámbit.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0141(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria d'acció social a favor de diverses entitats.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0142(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de la Societat Coral el Micalet per al desenvolupament d'un projecte d'inclusió social.
  Expediente .- E-02201-2017-000330-00 - Aprovat
 • 0143(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2017 i la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Lambda per al desenvolupament de les activitats del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- E-02230-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0144(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Metges del Món per a dur a terme el programa d'atenció sociosanitària 'Bus solidari' amb població que exercix la prostitució a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02230-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0145(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny i execució de les Jornades Àgora 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000160-00 - Aprovat
 • 0146(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria del 6é concurs 'K em contes', amb la temàtica: 'Ús responsable de les tecnologies'.
  Expediente .- E-02501-2017-000030-00 - Aprovat
 • 0147(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la pròrroga i acceptar les millores del contracte de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02801-2004-001305-00 - Aprovat
 • 0148(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de març de 2017, sobre aprovació d'una modificació de crèdits generats per ingressos.
  Expediente .- E-02902-2016-000132-00 - Aprovat
 • 0149(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per a finançar el projecte de taller d'ocupació 'T'atenem' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-001015-00 - Aprovat
 • 0150(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per a finançar el projecte de taller d'ocupació 'Dinamitzant la ciutat' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0151(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental del pla especial del Cabanyal-Canyamelar i el seu entorn urbà.
  Expediente .- E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
 • 0152(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la demolició d'un edifici situat al carrer de l'Almirall Cruïlles.
  Expediente .- E-03801-2017-000428-00 - Aprovat
 • 0153(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000669-00 - Aprovat
 • 0154(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a substitució edificatòria en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer de Vicent Gallart.
  Expediente .- E-03910-2017-000686-00 - Aprovat
 • 0155(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici dels carrers d'Ernest Anastasio i de Francesc Baldomà.
  Expediente .- E-03910-2017-000740-00 - Aprovat
 • 0156(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la reedificació duta a terme en un edifici del carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-03910-2017-000745-00 - Aprovat
 • 0157(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Reina.
  Expediente .- E-03910-2017-000747-00 - Aprovat
 • 0158(E).-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Josep Benlliure.
  Expediente .- E-03910-2017-000753-00 - Aprovat
 • 0159(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres dels carrils bici, dividit en 5 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0160(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
 • 0161(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'aprovació del 'Projecte d'actuacions preparatòries. Ferms i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
  Expediente .- E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
 • 0162(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible el crèdit, aprovar el reajustament del gasto plurianual i autoritzar i disposar el gasto complementari relatiu a la realització de les obres del projecte de rehabilitació de l'antic magatzem d'olis del parc de Marxalenes.
  Expediente .- E-03201-2016-000030-00 - Aprovat
 • 0163(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la celebració de la Fira Expojove.
  Expediente .- E-04103-2017-000088-00 - Aprovat
 • 0164(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
  Expediente .- E-02401-2017-003118-00 - Aprovat
 • 0165(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Acció Ecologista-Agró i Seo/BirdLife.
  Expediente .- E-03602-2017-000168-00 - Aprovat
 • 0166(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar modificacions de crèdits del capítol I.
  Expediente .- E-01101-2017-001865-00 - Aprovat
 • 0167(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extròrdinaris realitzats en les Eleccions Generals de 26 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2017-001839-00 - Aprovat
 • 0168(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal del Servici de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-001934-00 - Aprovat
 • 0169(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la realització de servicis extraordinaris pel personal del Departament de Bombers.
  Expediente .- E-01101-2017-001935-00 - Aprovat
 • 0170(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2017-001700-00 - Aprovat
 • 0171(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2017-002039-00 - Aprovat
 • 0172(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica mitjana de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2017-001994-00 - Aprovat
 • 0173(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica auxiliar de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2017-001995-00 - Aprovat
 • 0174(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar la borsa de treball d'auxiliars administratius/ives.
  Expediente .- E-01101-2016-001929-00 - Aprovat
 • 0175(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de IT d'agost a setembre de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001967-00 - Aprovat
 • 0176(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de desembre 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001866-00 - Aprovat
 • 0177(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2017-002033-00 - Aprovat
 • 0178(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD) en el Servici de Comptabilitat.
  Expediente .- E-01101-2017-002034-00 - Aprovat
 • 0179(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) d'agosto i setembre de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001476-00 - Aprovat
 • 0180(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) d'octubre de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001744-00 - Aprovat
 • 0181(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS (nocturnitat i festivitat) de novembre de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001886-00 - Aprovat
 • 0182(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa mantindre l'assignació de les assignatures del curs 2017-2018.
  Expediente .- E-01101-2017-002073-00 - Aprovat
 • 0183(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa de treball d'educador/a infantil.
  Expediente .- E-01101-2016-000856-00 - Aprovat
 • 0184(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal destinat al pla d'ocupació 'Orriols es mobilitza'.
  Expediente .- E-01101-2017-000399-00 - Aprovat
 • 0185(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la renovació de l'adhesió al programa PLATEA 2018.
  Expediente .- E-01905-2017-000218-00 - Aprovat
 • 0186(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar l'adhesió de 'La Mutant' de l'Ajuntament de València a l'edició 2018 del programa PLATEA.
  Expediente .- E-01905-2017-000219-00 - Aprovat
 • 0187(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Dóna compte de la instrucció de la Regidoria de Cultura Festiva sobre informació i pautes a seguir en la tramitació de les autoritzacions per a l'ocupació del domini públic municipal amb motiu de les pròximes Falles 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000687-00 - Quedar assabentat
 • 0188(E).-MOCIÓ conjunta de la coordinadora general de l'Àrea de Protecció Ciutadana i del regidor delegat d'Espai Públic. Proposen modificar l'acord relatiu a la normativa interna sobre protecció contra incendis.
  Expediente .- E-C1514-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0189(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa suspendre el cobrament del preu públic per entrada per a visitar el Museu Faller mentres duren les obres d'impermeabilització i les adequacions museístiques.
  Expediente .- E-01904-2017-000665-00 - Aprovat
 • 0190(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'atenció ciutadana, telèfon municipal 010.
  Expediente .- O-00910-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0191(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a CESAL, per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
  Expediente .- E-02250-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0192(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa donar la conformitat a la tramitació d'un conveni amb la Universitat de València.
  Expediente .- E-01902-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0193(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València.
  Expediente .- E-01902-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0194(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la formulació d'observacions i suggeriments al projecte 'Millores funcionals i seguretat vial i capacitat autovia V-31. Tram Silla-València, PP.KK. 2+500-12+500'.
  Expediente .- E-01801-2017-003888-00 - Aprovat
 • 0195(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania'.
  Expediente .- E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
 • 0196(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'Dinamitzant la ciutat'.
  Expediente .- E-01101-2017-001969-00 - Aprovat
 • 0197(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al taller d'ocupació 'T'Atenem'.
  Expediente .- E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
 • 0198(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació de servicis de la Fundació Esportiva Municipal per a l'exercici 2018.
  Expediente .- E-H4969-2017-000020-00 - Aprovat
 • 0199(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'amortització anticipada dels contractes de préstecs corresponents a operacions de Tresoreria, ICO 2012.
  Expediente .- E-05201-2017-000023-00 - Aprovat
 • 0200(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles.
  Expediente .- E-01904-2017-000337-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI